Zapis sa suđenja za zločine u Lovasu - jun 2011. - Beograd

Optužnicom se: Ljuban Devetak, Milan Devčić, Milan Radojčić, Željko Krnjajić, Miodrag Dimitrijević, Darko Perić, Radovan Vlajković, Radisav Josipović, Jovan Dimitrijević,Saša Stojanović, Dragan Bačić, Zoran Kosjer, Petronije Stevanović i Aleksandar Nikolaidis terete da su kao pripadnici JNA, TO (teritorijalne odbrane), lokalne civilno-vojen vlasti i dobrovoljačke jedinice „Dušan Silni“ učestvovali u ubistvima, mučenjima, zatvaranjima i prisilnom radu hrvatskog civilnog stanovništva u hrvatskom selu Lovas, oktobra meseca 1991.

Suđenje je počelo aprila 2008- godine i aktivistkinje Mreže Žena u crnom prate suđenje.

U nastavku dokaznog postupka, saslušani su svedoci odbrane, uglavnom sve pripadnici rezervnog sastava Teritorijalne odbrane Valjevo.

Svedok Miroljub Marić pripadnik TO Valjevo, svedočio je: "Mi smo bili obezbeđenje potpukovniku Dimitrijeviću. Smešteni smo u školu, a kasnije smo išli u čišćenje kuća. Nismo bacali bombe a ni silovali. Moja jedinica "pacovi" nije učestvovala u toj akciji koju je vodio Darko Perić. Jedan od zarobljenika je zakačio minu i trojica naših su ranjena."

Miodrag Radosavljević, vojno lice u penziji, "Kako je organizovan napad na Lovas, ja ne znam. Neko mi je rekao da su naši našli na ustaško minsko polje. Ja sam rekao da je to naše minsko polje i naredio sam da se prestane sa tim i da se zbrinu ranjenici."

Svedok Veroljub Miletić, pripadnik TO Valjevo, rekao je: "Mi smo došli da obezbedimo selo Lovas. Naređenje je izdao Darko Perić. Išli smo u pretres terena. Darko je naredio da se ide u vinograd, jer postoji mogućnost da je tamo minsko polje. Vojska se pobunila, mi smo se bunili zbog zarobljenika. Darko nam je pretio vojnim sudom. Mi smo zajedno sa dobrovoljcima pratili zarobljenike do minskog polja. Dobrovoljci su bili napred, a mi pozadi, zarobljenici su išli u sredinu. Zarobljenici su se držali za ruke i nogama razgrtali detelinu. Kada je mina pukla dobrovoljci su pucali, a mi smo zalegli."

Branislav Isajlovski, svedok, svedočio je: "Darko Perić nam je bio komandant. Odvedeni smo ispred zadruge da idemo u čišćenje terena. Mi smo pratili civile u detrelinu zajedno sa dobrovoljcima. Kada je mina pukla, mi smo zalegli. Čuli su se pucnji, ali ja ne znam ko je pucao. Ne sećam se ničeg više."

Goran Minić, svedok, vezista u jedinici TO Valjevo, "Išli smo u tu akciju. Komandant čete nam je bio Vlajković. Nakon eksplozije mine, čula se pucnjava. Ne znam ko je pucao, to je bilo kratko. Ja sam one civile koji nisu bili mrtvi, vratio u selo."

Svedok Tomislav Savatić, "Postrojio nas je Darko Perić, koji nas je poveo u zadrugu. Tu su bili civili, i mi smo sa njima u koloni krenuli ka minskom polju. Jednog ranjenog civila su ubili dobrovoljci na putu. Čuo sam pucanj, ali nisam video. Ja i danas ne znam ko je komandovao tom akcijom. Samo znam da su civili bili i mučeni i tučeni."

Zoran Jovanović, svedok, "Darko Perić nam je rekao da idemo u pretres vinograda. Došli smo do zadruge gde su bili dobrovoljci iz jedinice Dušan Silni. Oni su izveli Hrvate. Na zarobljenima su se videle modrice, neki su bili ranjeni. Krenuli smo u koloni. Kada smo stigli do minskog polja, dobrovoljci su u njega uterali Hrvate. Civili su išli nogama kao da kose. Onda se jedan od Hrvata bacio na minu, i tada se začula pucnjava."

Stanko Paramentić, svedok "Darko Perić nam je bio komandant i rekao nam da idemo u specijalni zadatak u neki vinograd. Oni su postrojeni u sredinu a mi smo bili sa strane. Komandovao je neki Joca. Kada se čula eksplozija, čula se pucnjava. Video sam masakr."

Svedok Radivoje Mojsilović, "Komandant Darko Perić je postrojio i držao govor kako treba da idemo u neku akciju. U zadruzi su sedeli civili Hrvati. Jedan od civila je ubijen na putu ka minskom polju. Dobrovoljci su uterali civile u minsko polje, a iza njih smo išli mi. Onda se čula detonacija i mi smo zalegli, kada se čula pucnjava."

Aleksandar Dragojlović, svedok, "Bio sam vojnik iz Valjeva. U Lovasu smo bili smešteni u školi odakle smo krenuli ka zadruzi. Na tom minskom polju, kada je pukla prva granata ja sam zalegao. Na putu je ubijen jedan zarobljenik koji je bio ranjen. Čuo sam pucnjavu."

Zapisao Miloš za Žene u crnom