Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Optužnica za zločin u Suvoj reci


OKRUŽNI SUD U BEOGRADU

- Veću za ratne zločine -

B E O G R A D

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., i čl. 265. st.1. i čl. 266. Zakonika o krivičnom postupku, u vezi čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem

O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. MITROVIĆ RADOSLAVA,
zvanog Rade, pukovnik, pomoćnik komandanta Žandarmerije, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

2. REPANOVIĆ RADOJKA, pomoćnik komandira stanice policije u OUP Kruševac, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

3. JOVANOVIĆ NENADA, zanog «Neša», po zanimanju kriminalistički policajac u OUP-u Lazarevac, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

4. ČUKARIĆ SLAĐANA,
zvanog «Božo», policajac u OUP-u Leskovac, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

5. NIŠAVIĆ MILORADA, zvanog «Miško», po zanimanju trgovac, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

6. PETKOVIĆ MIROSLAVA, zvanog «Miki», po zanimanju radnik, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražanog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

7. PETKOVIĆ ZORANA, po zanimanju saobraćajni tehničar-vozač, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

8. PAPIĆ RAMIZA, radnik MUP Republike Srbije, pripadnik policije u OUP Sjenica, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode


Š T O S U:

Dana 26. marta 1999. godine, počev od 12,00 časova, u Suvoj reci, AP Kosovo i Metohija, za vreme oružanog sukoba između oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije (Vojske Jugoslavije i policijskih snaga Republike Srbije), sa jedne strane, i pripadnika naoružane vojne organizacije «Oslobodilačka vojska Kosova», («OVK»; «UČK») sa druge strane, te istovremeno, i oružanog sukoba između Savezne Republike Jugoslavije i Koalicije NATO snaga,

kao pripadnici Posebnih jedinica policije (PJP), aktivnog i rezervnog sastava jedinica policije OUP Suva reka, u sastavu policijskih snaga Republike Srbije, zajedno sa pripadnicima tadašnjeg Resora državne bezbednosti, te pripadnicima Teritorijalne odbrane,

kršeći pravila Međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba sadržana u odredbama člana 3. stav 1. tačka 1.a. i d. Četvrte konvencije o zaštiti građanskih lica za vreme rata, od 12.08.1949. godine, člana 51, 75, 76, i 77 Dopunskog protokola 1. o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, te člana 4. i člana 13. Dopunskog protokola II o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, i to

Mitrović Radoslav, u svojstvu komandanta 37. odreda PJP – «Niški odred», a Repanović Radojko, u svojstvu komandira policije OUP Suva reka i Jovanović Nenad, u svojstvu pomoćnika komandira policije OUP Suva reka,

naredili da se izvrši napad na civilno stanovništvo u delu grada pored Reštanskog puta, «Berišanskom naselju», gde su se nalazile kuće u kojima su živele porodice Beriša i druge albanske porodice i da se prema civilnom stanovništvu u tom delu grada vrše ubistva, uništavanje u velikim razmerama imovine koje nije opravdano vojnim potrebama, te da se nakon toga izvrši raseljavanje albanskog civilnog stanovništva,

pa su okrivljeni: Čukarić Slađan, Petković Miroslav, Papić Ramiz, zajedno sa sada pok. Tanović Radovan i pok. Đorđević Miroslav, i drugim nepoznatim pripadnicima policije OUP Suva reka, Nišavić Miloradom, kao pripadnikom Resora državne bezbednosti sa nepoznatim pripadnikom Resora državne bezbednosti, Petković Zoran, kao pripadnik Teritorijalne odbrane, i drugim nepoznatim pripadnicima Teritorijalne odbrane, i u zajednici sa drugim nepoznatim pripadnicima «Niškog odreda», delujući zajedno i istovremeno, postupajući svesno i voljno u izvršenju primljene naredbe, naoružani ličnim naoružanjem, krenuli iz dvorišta zgrade OUP Suva reka prema kućama pored Reštanskog puta u kojima su živeli građani albanske nacionalnosti, koji nisu učestvovali u neprijateljstvima, izbacivali ih iz kuća koje su pretresali, pljačkali i palili, a neke lišavali života, dok su ostale, pretnjama da će ih ubiti, primorali da napuste Suvu reku i pređu u Republiku Albaniju,
pa su :

I

A. okr. MITROVIĆ RADOSLAV


u svojstvu komandanta 37. odreda PJP «Niški odred»

koristeći situaciju da se u isto vreme u neposrednoj blizini, na oko 2 km od centra i na širem području opštine Suva reka odvijala planirana oružana ofanzivna akcija združenih snaga, te da je tom oružanom akcijom i pripadnicima policijskih snaga, po naredbi Štaba MUP-a na Kosovu i Metohiji komandovao i za izvršenje te akcije bio zadužen sa oko četrdeset pripadnika svog odreda, ispred zgrade OUP-a Suva reka, za vreme dok su se oni razvili u strelce i kretali ka Reštanskom putu, okr. Repanović Radojku, i okr. Jovanović Nenadu naredio da pripadnici OUP–a Suva reka krenu za njima i izvrše pretres i paljenje kuća, da lica koja zateknu u kućama likvidiraju, a da leševe ubijenih utovare na kaminon i odvezu sa lica mesta, govoreći: «krećite, šta čekate, ubijajte, vozite...jel to ja treba da radim umesto vas»

B. okr. REPANOVIĆ RADOJKO

u svojstvu komandira policije OUP-a Suva reka

i okr. JOVANOVIĆ NENAD

u svojstvu pomoćnika komandira policije OUP-a Suva reka

postupajući po primljenoj naredbi odabrali grupu sačinjenu od desetak pripadnika aktivnog i rezervnog sastava policije OUP Suva reka, u kojoj su se nalazili okrivljeni: Čukarić Slađan, Petković Miroslav i Papić Ramiz, sada pok. Tanović Radovan i Đorđević Miroslav, i drugi za sada neidentifikovani pripadnici ove policije, kojoj naređuju i to okr.Repanović Radojko rečima: «idite, ubijajte, tovarite i vozite», a okr. Jovanović Nenad naredio: »ajde, ajde, krenite», a potom odredili drugu grupa pripadnike policije OUP Suva reka kojoj je okr.Repanović izdao naredbu da zajedno sa pripadnicima civilne zaštite leševe ubjenih civila utovare u kamion i odvezu sa lica mesta,

C. okr. ČUKARIĆ SLAĐAN, vođa sektora OUP-a Suva reka

okr. PETKOVIĆ MIROSLAV, policajac OUP-a Suva reka

okr. PAPIĆ RAMIZ, vođa patrole OUP-a Suva reka

okr. NIŠAVIĆ MILORAD, pripadnik Državne bezbednosti za područje Prizren

i okr. PETKOVIĆ ZORAN, rezervni policajac OUP-a Suva reka

1 – okr. Čukarić Slađan, Petković Miroslav, zajedno sa sada pok.Tanović Radovanom, izveli pritvorenika Ešljani Abdulaha iz pritvorske jedinice OUP Suva reka, pa ga je vezanog, Čukarić Slađan odveo do kuće Nedžada Beriše, na oko 100 metara udaljene i tu ispred kuće, iz automatske puške ispalio jedan projektil u predelu grudi, a kada je ovaj pao na zemlju, prišao mu i iz neposredne blizine ispalio još jedan metak u glavu, nanevši mu tako ustrelne rane, od kojih je preminuo,

2 – okr. Čukarić Slađan, Petković Miroslav, Petković Zoran, Papić Ramiz, Nišavić Milorad zajedno sa sada pokojnim Tanović Radovanom i Đorđević Miroslavom opkolili kuće porodice Sedata i Bujara, Faika i Nedžada Beriše i kuću Vesela Beriše, u kojima su se nalazili njihovi članovi porodica, njih oko pedeset, nasilno ušli u kuće i vršili pretrese, a zatim iz kuće Beriša Vesela izveli sve ukućane, razdvojili muškarce od žena i dece, opkolili tako razdvojene grupe, a potom pucanjem u njihovom pravcu usmeravali grupu u kojoj su se većinom nalazile žene i deca da se kreće ka tržnom centru i piceriji, dok su za to vreme

a. - okr. Čukarić Slađan, zajedno sa sada pok. Tanović Radovan, pored zida kuće Beriša Faika, postroj ili Beriša Nedžmedina, Beriša Havu, Beriša Fatona i Beriša Fatimu i rafalnom paljbom lišava ih života;

b. - okr. Petković Zoran glasno pozivao Beriša Bujara da izađe, vičući "Gde su vam vaši Amerikanci-dolazite ovamo-neće ostati živih Albanaca-eliminisaćemo ih", pa je rafalnom paljbom iz automatskog oružja lišio života Beriša Bujara, a nepoznati pripadnik OUP Suva reka iz svog automatskog oružja lišio života Beriša Sedata, u momentu kada je ovaj pokušao da pobegne,

c. - okr. Nišavić Milorad u kući Fatona Beriše, iz svog pištolja ispalio tri projektila u Beriša Nedžada nanevši mu smrtonosne povrede,
pa su leševe ubijenih preneli do Fatonove i Nedžadove kuće, koju su zapalili, i u kojoj su tela ovih lica izgorela, nakon čega su zapalili i kuću Faika Beriše, koja je u nastalom požaru izgorela, a kada su preživeli članovi porodice Beriša-žene, deca i muškarci krenuli trčeći prema Zanatskom centru, iz svojih automatskih pušaka svi zajedno i istovremeno rafalno ispaljivali projektile u njih i u njihovom pravcu, pazeći da niko iz te grupe ne pobegne, te su ih tako naterali da uđu u prostorije picerije »Kalabrija», pri čemu su teško telesno povredili Beriša Nedžada i njegovu suprugu Liriju, koja je bila u osmom mesecu trudnoće, nanevši im ustrelne rane po telu i nogama, a kada su se oni sklonili u dvorište autobuske stanice, sustigli si ih okr. Petković Miroslav i sada pok. Tanović Radovan, i zajedno, istovremeno ispalili iz svojih automatskih pušaka nekoliko projektila u njih, kojom prilikom je Nedžad zadobio ustrelinu glave od koje je preminuo, dok je Lirija, ranjena, otišla u prostorije picerije,

3. okr.Čukarić Slađan i Petković Miroslav

nakon što je sada pok. Tanović Radovan bacio dve ručne bombe - kašikare, koje su eksplodirale u piceriji, ušli u piceriju i pucajući iz automatskih pušaka lišili života preživele, a nakon iznošenja leševa, radi transporta sa lica mesta, onima koji su pokazivali znake života, svako iz svog automatskog oružja, rafalno ispalio projektile u vitalne delove tela i lišili ih života, a okr. Čukarić Slađan odveo iza kamiona, u koji su utovarivani posmrtni ostaci Beriša Jašara, kojeg je sa benzinske stanice doveo sada pok. Boban Vuksanović i u njega ispalio nekoliko hitaca iz automatske puške u predelu grudi, usled čega je ovaj zadobio smrtonosne povrede;

pa su tako, pod I., lišili života ukupno 48 /četrdest osam/ lica i to:

a. (1)Ešljani Abdulaha i (2)Beriša Jašara,

b. četrdeset šest lica (46) članova porodice Beriša, i to:

Beriša (Šabana) Vesela :

(3)Vesel - star 61. godinu, njegova majka(4) Hanumša, stara 100 godina, i njegova supruga(5) Sofia - stara 58 godina, kći(6) Fatmira- stara 22 godine, i sinovi(7) Hajdin- star 37 godina i snaja(8) Mihrije- stara 26 godina i sin(9) -Besim- star 26 godina i snaja(10) Mevlude- stara 26 godina, unuci(11) Genci- star 4 godine i (12) Granit- star 2 godine,

Beriša RamadanaVesela :

supruga(13) Hava- stara 63 , sin(14) Sedat - star 45 godina i unuci(15) Dafina- stara 15 godina,(16) Drilon- star 13 godina, sin(17) Bujar- star 40 godina i snaja(18) Flora- stara 38 godina, i unuci(19) Vlorjan- star 17 godina,(20) Edon- star 12 godina,(21) Dorentina- stara 4 godine i sin(22) Nedžmedin- star 37 godina, snaja(23) Lirije- stara 24 godine (u osmom mesecu trudnoće)

Beriša Ramadana Faika:

sin(24) Nedžat- star 44 godina i unuci(25) Majlinda- stara 15 godina,(26) Herolinda- stara 13 godina,(27) Altin- star 11 godina, i (28) Redon- star 1 godinu i snaja(29) Fatime- stara 48 godina, supruga Ismeta Berishe, unuk(30) Faton- star 27 godina i njegova supruga(31) Sebahate- stara 25 godina, i njihova deca(32) Ismet- star 2 godine, i (33) Eron- star 1 godinu

Beriša Sahida:

sin(34) Musli - star 63 godina i snaja(35) Nefija - stara 54. godina i njihova deca-kćeri(36) Zymrete- stara 30 godina i(37) Violeta – stara 22. godina,(38) Afrim- star 24 godine, sin(39) Avdi- star 43 godina i snaja(40) Fatima- stara 37 godina, i njihov sin mal.(41) Kushrim star 11 godina, sin(42) Hamdi- star 54 godine i supruga(43) Dželihe- stara 50 godina i njihove kćeri(44) Arta stara -18 godina, (45) Zana- stara 13 godina,(46) Merita - stara 10 godina. I(47) Hanumša- stara 9 godina, sin(48) Mirat-star 7 godina,


2. dok su Beriša Šireta, Beriša Vjolca i Beriša Gramos koji su preživeli, a utovareni u kamion zajedno sa posmrtnim ostacima ubijenih, iskočili iz kamiona, koji je bio u kretanju na putu ka Prizrenu i koji je prevozio posmrtne ostatke, zadobili teške telesne povrede i to:

Beriša Šireta u vidu ustreline desnog ramena, i desne butine, ranu u stomaku od šrapnela, više ustrelina udova,
Vjolca Beriša u vidu brojnih ustrelina u predelu nogu i stomaka,
a njen mal. sin Beriša Gramos prostrelnu ranu u predelu levog ramena,
nakon čega je:

3. posmrtne ostatke kamionom GP»Gradac», iz Suve reke, vozač Krstić Spiro, u dva navrata odvezao u krug vojne kasarne u Prizrenu, pa su tela neidentifikovani pripadnici policije SUP-a Prizren i radnici Komunalnog preduzeća «Higijena» iz Prizrena, sahranili u masovnu grobnicu na vojnom strelištu kod sela Ljubižde i Koruše, da bi posle nedelju dana, početkom aprila 1999. godine, u noćnim časovima, po naredbi generala Đorđević Vlastimira, protiv kojeg se vodi postupak u Haškom tribunalu, za sada NN lica-pripadnici policije i Budimir Spasić, Đogaj Ali, radnici Komunalnog preduzeća «Higijena» i nepoznati pripadnici policije ovu masovnu grobnicu građevinskim mašinama otkopali, i posmrtne ostatke utovarili u dva kamiona-hladnjače, koje su preuzeli nepoznati pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Republike Srbije i odvezli u Batajnicu, gde su ponovo sahranjeni,
a posmrtne ostatke Beriša Sedata, Beriša Bujara, Beriša Nedžata, Beriša Fatime, Beriša Fatona, radnici Civilne zaštite i komunalnog preduzeće «Suva reka» sahranili na groblju u Suvoj reci,

II

Okr. PAPIĆ RAMIZ

izvršavajući primljenu naredbu, zajedno sa nepoznatim pripadnikom policije OUP Suva reka, a nakon izvršene likvidacije išao od kuće do kuće preživelih meštana Suve reke i naredio im da napuste područje ove opštine i područje Kosova i Metohije i odu u Albaniju, inače će proći kao njihovi sugrađani u piceriji, a od Beriša Argona i njegovog brata Bardila tražio novac da im poštedi život, pa kada mu je Bardil predao 1.000 DEM, upozorio ga je da ipak nisu bezbedni i da sa porodicom napuste Suvu Reku i Kosovo i odu za Albaniju, jer će naići drugi policajci i pobiti ih, pa su ga oni poslušali i sa porodicom napustili kuću i priključili se izbegličkoj koloni, otišli u pravcu Prizrena i otišli za Albaniju.,

- čime su:
okr. Mitrović Radoslav, Repanović Radojko, Jovanović Nenad, Čukarić Slađan, Nišavić Milorad, Petković Miroslav, Petković Zoran i Papić Ramiz

izvršili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ J, u saizvršilaštvu, u vezi člana 22. KZ J.

S toga,

P R E D L A Ž E M

Da se pre tim sudom zakaže i održi glavni pretres, na koji da se pozovu:

1. Tužilac za ratne zločine Republike Srbije.

2. okrivljeni Mitrović Radoslav, Repanović Radojko, Jovanović Nenad, Čukarić Slađan, Nišavić Milorad, Petković Miroslav, Petković Zoran i Papić Ramiz koje privesti iz Okružnog zatvora u Beogradu i njihove branioce.

3. Svedoci.

4. Zakonski zastupnici pokojnih.

5. Da se prema okrivljenima produži PRITVOR, određen rešenjem Istražnog sudije Veća za ratne zločine Ki.V br.9/05, od 17.10.2005. godine koji im se računa počev od 26.10.2005. godine kada su lišeni slobode.

O b r a z l o ž e nj e

Činjenično stanje u izreci optužnice utvrđuje se rezultatima sprovedenog predkrivičnog i istražnog postupka u ovoj stvari, na osnovu iskaza svedoka, saslušanih pred Istražnim sudijom Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, sadržine iskaza svedoka Tribunala u Hagu, na osnovu transkripata svedočenja pojedinih svedoka pred sudskim Većem suda Tribunala, koji su uzeti i cenjeni shodno članu 14. Zakona o organizaciji i nedležnosti organa u borbi protiv učinilaca ratnih zločina, kao i na osnovu pismene dokumentacije u spisima.

Događaj, koji je bio predmet istraživanja Tužilaštva za ratne zločine i istražnog sudije Veća za ratne zločine odigrao se u centru grada Suva reka, na AP KIM, u prvim danima bombardovanja 1999.godine, nakon što je bilo proglašeno ratno stanje i otpočela ofanziva NATO snaga prema našoj zemlji.

Na području opštine Suva reka, prema zvaničnim procenama iz Sekretarijata Prizren, koje su rađene po naredbama iz MUP-a Republike Srbije, na dan 23.marta 1999.godine, bilo je oko 75.000 stanovnika, od toga 3.500 Srba, 1.000 Roma a 70.500 albanskog stanovništva. «Berišansko naselje «, sastoji se od više kuća, pored Reštanskog puta u neposrednoj blizini zgrade OUP-a, u kojima su živeli Albanci. Među tim kućama, nalazi se i kuća Vesela Beriše u kojoj su ranije bili smešteni verifikatori OEBS-a.

Na osnovu svega navedenog, smatram da su se u radnjama svih optuženih stekla sva bitna obeležja krivičnog dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZJ.

TUŽILAC ZA RATNE ZLOČINE

Vladimir Vukčević


Štampa   El. pošta