Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Feminističko-antimilitarističke alternative

Žene u crnom – kratak prikaz aktivnosti na polju bezbednosti i Rezolucije 1325

Žene u crnom su se od početka svog delovanje zalagale za drugačije koncepte i prakse bezbednosti:

• antiratnim delovanjem,
• zahtevima za odgovornost za rat i ratne zločine,
• kampanjama za prigovor savesti na služenje vojnog roka, zalaganjem za prigovor savesti navojne troškove.

Zakonodavnim inicijativama gradile su feminističko-antimilitaristički koncept bezbednosti.Mi nastavljamo naše nenasilne akcije kroz:

• Edukativne aktivnosti
• Istraživačke aktivnosti
• Izdavačke aktivnosti
• Ulične akcije
• Zakonodavne inicijative
• Kampanje solidarnosti
• Zaštitu ljudskih pravaEDUKATIVNE AKTIVNOSTI

U cilju promovisanja humanog koncepta bezbednosti, a pre svega, kreiranja feminističko-antimilitarističkog koncepta bezbednosti, održane su brojne međunarodne i regionalne, konferencije, seminari, radionice, predavanja.
Navešćemo samo neke od njih:

SVE ZA MIR, ZDRAVLJE I ZNANJE - NIŠTA ZA NAORUŽANJE

Međunarodna konferencija koju su Žene u crnom organizovale 2002, 2004, 2005, 2006, 2008. 2009. i 2010. u Beogradu, a (2003. i 2007. godine u Nišu), svakog maja povodom dva važna međunarodna datuma

24. maj – Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje i
• 28. maj – Međunarodni dan akcija za žensko zdravlje i reproduktivna prava.

ŽENE, MIR BEZBEDNOST

Četiri seminara održana tokom 2005. godine u regijama Sandžaka, Istočne, Južne i Centralne Srbije.
Žene, mir, bezbednost – regionalna konferencija održana u Beogradu 31. oktobra 2005. povodom pete godišnjice Rezolucije 1325.

Pored toga, Žene u crnom su održale desetine radionica u raznim delovima Srbije i to o povezanosti pitanja bezbednosti, reproduktivnih prava, tranzicione pravde, statusa braniteljki ljudskih prava, od kojih izdvajamo:

ŽENE, BEZBEDNOST I AKTIVIZAM – REPRESIJA NAD BRANITELJKAMA LJUDSKIH PRAVA – regionalna konferencija održana maja 2007. u Totovom selu, Vojvodina.
ŽENE, MIR, BEZBEDNOST – Rezolucija 1325 Konferencija u Beogradu, 31. oktobra 2008.
BRANITELJKE LJUDSKIH PRAVA – međunarodna konferencija u Beogradu, 8. marta 2009.
ŽENE, MIR, BEZBEDNOST - Rezolucija 1325 , konferencija u Beogradu, 31. oktobra 2009.
OD TRADICIONALNOG DO FEMINISTIČKOG KONCEPTA BEZBEDNOSTI – četiri regionalna seminara u Srbiji tokom 2010, itd.


ISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI

Rađena su istraživanja o rodnoj dimenziji bezbednosti, o povezanosti roda, pravde, mira i bezbednosti, radi kreiranja teorijskih koncepata bezbednosti zasnovanog na aktivističkom angažmanu i svakodnevnom iskustvu žena i to:


REPRODUKTIVNA PRAVA I BEZBEDNOST - akciona istraživanja/ankete o reproduktivnim pravima uopšte a posebno o abortusu. Anketa je realizovana 2002. godine u deset gradova u Srbiji i Crnoj Gori;

“ŽENE, BEZBEDNOST, REPRODUKTIVNA PRAVA I TRANZICIONA PRAVDA” – istraživanje realizovano 2007. godine na uzorku od 894 ispitanica iz svih delova Srbije i to politički aktivnog dela ženske populacije u Srbiji građanske i demokratske orijentacije. Istraživanje je pokazalo da su stepen znanja i informisanosti društveno i politički aktivnog dela ženske populacije u Srbiji građanske i demokratske orijentacije o pitanjima koje je istraživanje obuhvatilo prilično nezadovoljavajući (svakako niži od očekivanoga), što se posebno odnosi na pitanja tranzicione pravde, kao i na ne/informisanost o Rezoluciji 1325.

REPRODUKTIVNA PRAVA I RETRADICIONALIZACIJA istraživačko-aktivistički projekatrealizovanod marta do 20. maja 2008. na uzorku od 987 ispitanica, a istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 55 gradova i naselja u celoj Srbiji. Istraživanje je obuhvatilo žene raznih pripadnosti: generacijski, etnički, obrazovno, i to u skladu sa presekom žena u Srbiji.

MONITORING PROCESA IZRADE NACIONALNOG AKCIONOG PLANA (NAP-a) ZA IMPLEMENTACIJU REZOLUCIJE 1325 anketno istraživanje je realizovano 2010. na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, pod nazivom: „Vidljivost, participativnost, demokratičnost i inkluzivnost izrade Akcionog nacionalnog plana za implementaciju Rezoluciju 1325 Saveta bezbednosti UN“ . Anketno istraživanje je pokazalo da proces nije bio demokratičan, transparentan, participativan i inkluzivan.

ŽENE, EKONOMSKE MIGRANTKINJE IZ SRBIJE U ZEMLJAMA EU istraživanje o ženama migrantkinjama iz Srbije realizovano je 2010. godine, a obuhvatilo je žene – ekonomske migrantkinje koje su otišle same u zemlje EU, a porodice ostale da žive u Srbiji, kao i one koje su otišle sa porodicama. Istraživanjem je obuhvaćeno 125 žena.

EKONOMSKE IMIGRANTKINJE I AKTIVISTKINJE U ZEMLJAMA EU pilot anketno istraživanje (2010.), koje obuhvata pre svega aktivistkinje Mreže Žena u crnom u Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj.

Sva navedena istraživanja nalaze se u integralnom obliku na sajtu Žena u crnom.

znak hrana
IZDAVAČKE DELATNOSTI
(izdanja koja tretiraju bezbednosne teme sa rodnog stanovišta)

ŽENE, MIR BEZBEDNOST – zbornik radova u izdanju Žena u crnom. Zbornik je objavljen 2005. godine, ima 185 stranica i u njemu su zastupljene najpoznatije međunarodne ekspertkinje i aktivistkinje koje se bave kritikom tradicionalnog koncepta bezbednosti, promovisanjem koncepta humane bezbednosti i feminističko-antimilitarističkog koncepta.

OSNAŽENE KROZ POBUNU – prevod knjige autorke Jane Barry Rising up in Response (Urgent Action Fund). Knjiga je objavljena jula 2005. godine. Tiče se borbe za ženska prava u konfliktnim područjima, sadrži sedam poglavlja i ima 176 stranica.

OD TRADICIONALNOG DO FEMINISTIČKOG KONCEPTA BEZBEDNOSTI– Rezolucija 1325 - publikacija 2007. str. 96.

BEZBEDNOST BRANITELJA/KI LJUDSKIH PRAVA – zaštita branitelja/ki ljudskih prava u međunarodnim i domaćim dokumentima, u izdanju Žena u crnom, Komiteta pravnika za ljudska prava i Antitrafiking centra iz Beograda, 2009.

ŽENE ZA MIR – zbornici koje Žene u crnom izdaju od 1993. U izdanjima od 2007, 2008. i 2009. godine celo jedno poglavlje, pod nazivom „Žene, mir, bezbednost“ posvećeno je ovoj problematici. Zbornici su objavljeni na srpskom i engleskom jeziku.

ANTIMILITARIZAM I ŽENE – publikacija objavljena u ediciji „Feminizam, pacifizam, nenasilje“, u izdanju Žena u crnom, jun 2009.

ČITANKA "OD TRADICIONALNOG DO FEMINISTIČKOG KONCEPTA BEZBEDNOSTI" – ima 120 stranica i 2 poglavlja; čitanka sadrži analitičke radove/eseje najrelevantnijih regionalnih i međunarodnih autorki na polju bezbednosti i demilitarizacije sa rodnog stanovišta.

REČNIK BEZBEDNOSTI ima 32 stranice, sadrži 73 odrednice u vezi sa tradicionalnim, humanim i feministiko-aktivističkim konceptom bezbednosti, a objavljen je 2010.

ŽENE, MIR, BEZBEDNOST: REZOLUCIJA 1325 10 GODINA, str.170, izdat 2010.

ISTRAŽIVANJE MIRA U NAŠEM VREMENU autorke Dragane Dulić, str. 112, 2010.

Pored toga, Žene u crnom su štampale ogroman broj postera, razglednica, lifleta i letaka o ovoj temi.


Štampa   El. pošta