Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Feminizam

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE


SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU - FEMINISTIČKI PRISTUP

Celokupni angažman Žena u crnom prožet je feminističkom teorijom i feminističkim aktivizmom. Žene u crnom je 1991. godine pokrenula grupa feminističkih aktivistkinja, angažovanih i pre izbijanja rata u bivšoj Jugoslaviji u akcijama protiv rastućeg nacionalizma i militarizma. Odmah su nam se pridružile građanke koje su učestvovale u akcijama protiv rata, kao i u konkretnim vidovima podrške muškarcima koji su odbijali nasilnu mobilizaciju i odlazak na ratište. Ženama u crnom su se, već na početku delovanja, priključili i muškarci pacifističke orjentacije, tako da je pokrenuta muška grupa za podršku.
Ukratko, feministički angažman Žena u crnom je:

RADIKALNO ANTIPATRIJARHALAN:

Jer je patrijarhat ne samo sistem nadmoći (jednoga pola nad drugim, jedne klase/rase/nacije nad drugim/om), već je patrijarhat glavni uzrok rata. Zato je svaki istinski feministički angažman, nužno i antiratni;

ANTINACIONALISTIČKI:

Jer je nacionalizam jedan od najvidljivijih i najrazornijih manifestacija patrijarhata – svođenjam žena na uloge majki i supruga, na mašine za rađanje, oduzima ženama pravo naizbor i samoopredeljenje, kao osnovnih vrednosti feminističke misli i prakse.

ANTIMILITARISTIČKI:

Jer je militarizam naoružani patrijarhat, jer troškovi za rat, vojsku, naoružanje najviše pogađaju žene, jer se militarizam oslanja na silu i nasilje u rešavanju svih problema i sukoba, dok je feministički antimilitarizam nenasilni ženski otpor svim vojskama, vojnoj sili, nasilji. Za Žene u crnom patrijalhalna trijada seksizam-nacionalizam-militarizam ne može se razgraditi bez feminističke analizu i prakse.

INTERNACIONALISTIČKI:

Solidarnost i povezanost među ženama iznad je svih rasnih, etničkih, verskih, državnih, seksualnihpripadnosti i izbora. Internacionalizam je takođe izraz negovanja zajedničkih emancipatorkih nasleđa (obeležavanje Osmog marta, i dr.).

ANTIKLERIKALNI / ANTIFUNDAMENTALISTIČKI:

Za striktno odvajanje crkve od države – suprotstavljanje pokušajima crkve da društvu nametne politiku koja radikalno snižava dostignuti nivo demokratije i ljudskih prava, a posebno ženskih ljudskih prava.

ANTIGLOBALISTIČKI:

Umesto nepravedne neoliberalne globalizacije, Žene u crnom se zalažu za globalizaciju mira, pravde (globalizaciju kažnjivosti svih ratnih zločina), socijalne pravde, nenasilja...

ANTIHOMOFOBIČNI:

Zalažemo se za jednakopravnost seksualnih manjina i ozbora kao osnovnog ljudskog prava.

U svom feminističkom angažamanu Žene u crnom su se bavile velikim brojem aktivnosti, od kojih izdvajamo sledeće:

REPRODUKTIVNA PRAVA I ŽENSKO ZDRAVLJE
ŽENE I MOĆ - Neravnoteža moći između muškaraca i žena na privatnom i javnom planu.
PRAVO NA SLOBODU SEKSUALNOG IZBORA – LGBT
FEMINIZAM I MUŠKARCI


Štampa   El. pošta