Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

LGBTSaopštenje povodom 15 godina LGBT aktivizma u Srbiji Propis o gradjanskom braku osoba istog pola u Spaniji

DEKLARACIJA

O jednakopravnosti seksualnih izbora

Povodom 15 godina lezbejskog i gej aktivizma u Srbiji, izražavamo solidarnost sa svim aktivistkinjama i aktivistima ovog pokreta koji su tokom režima Slobodana Miloševića, ali i nakon njega, doprineli izgradnji civilnog društva, promovisanju demokratskih vrednosti i neprestano pružali različite vrste otpora ratu, militarizaciji, nacionalizmu, fašizmu i patrijarhatu.

Od 1991. godine lezbejske aktivistkinje i gej aktivisti su na različite načine pokazivali solidarnost sa svim žrtvama diktatorskog režima, transformišući svakodnevno lično iskustvo potlačenosti u činove kreativnog delovanja.

Međutim, danas, nakon uspostavljanja demokratske vlasti u Srbiji i dalje postoji veliki otpor vlasti, institucija ali i građanki/građana, u prihvatanju i uvažavanju osoba drugačijih seksualnih izbora. Tome doprinosi rehabilitacija vrednosnog sistema iz Miloševićevog vremena u kome su Drugi i Različiti bili nepoželjni u društvu, ali i nedovoljne političke volje da se stvori politička klima koja ne isključuje već uključuje različite vrste izbora.

Zato, smatramo da se:

Vidljivost problema manjinskih grupa ne sme isključivo svesti na nacionalne i verske manjine. Osobe drugačijeg seksualnog izbora su takođe izložene različitim diskriminacijama, svakodnevnim udarima nacionalističkih, fašističkih i drugih desničarskih grupa.

Isključivanje i nevidljivost bilo koje manjinske grupe koja deluje u okviru vrednosti demokratskog poretka i civilnog društva, vodi daljoj fašizaciji društva.

Odbijanje vlasti i institucija da lezbejke i gejeve uključi kao jednakopravne građane u društvo pokazuje odsutstvo političke volje da Srbija postane savremena evropska država zasnovana na demokratskim vrednostima.

Propuštanje ili odbijanje državnih aparata da na adekvatan način zaštite od nasilja osobe drugačijeg seksualnog izbora vodi produbljivanju i povećanju svakodnevnog nasilja.

Senzacionalističko izveštavanje pojedinih medija i populistički odnos prema osobama drugačije seksualne orijentacije produbljuje predrasude, ali i nevidljivost problema ove grupe ljudi.

Poznato je da je odnos prema manjinama (u koje prema evropskim standardima spadaju i seksualne) lakmus papir demokratičnosti jednog društva; evropske integracije nisu moguće dok se u našoj zemlji ne promeni i odnos prema gej i lezbejskoj populaciji.

Žene u crnom
Beograd, 25. novembar 2005.


Štampa   El. pošta