Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Preporuke Žena u crnom u vezi budućeg statusa Kosova

UJEDINJENE NACIJE
VISOKI KOMESAR ZA LJUDSKA PRAVA
kancelarija u Beogradu

1. Ljudska prava, posebno ženska ljudska prava i bezbednost moraju biti integralni deo svih odluka koje će biti donete u vezi budućeg statusa Kosova. Ova pitanja bi trebalo imati na umu tokom celog procesa odlučivanja, kao osnovu svakog dogovora o budućnosti Kosova. To znači:
a. Ljudska prava, posebno ženska ljudska prava, kao i kvalitet života pojedinaca, su važniji od bilo kog pitanja granica i teritorija.
b. Ljudska prava, posebno ženska ljudska prava, su važnija od državnog suvereniteta.
c. Pravo i obavezu učešća žena u mirovnom procesu i uticanja na mirovne pregovore.
2. Garantovati mehanizme kroz koje će biti moguće privesti pravdi sve one za koje postoji sumnja da su odgovorni za kršenje ljudskih prava i ratne zločine (tj. kršenja međunarodnog humanitarnog prava) između 1998. i 2006., uključujući i punu saradnju sa Međunarodnim sudom u Hagu.
3. Budući Ustav mora garantovati svim ljudima, posebno ženama, pravo na slobodu od svih vrsta diskriminacije i svih vidova nasilja, u skladu sa međunarodnim standardima. Naime, realnost je da su žene u svim etničkim grupama na Kosovu, kao i sve manjine, izrazito diskriminisane, uključujući i diskriminaciju u sferi zapošljavanja, obrazovanja i nasilje nad ženama i manjinskim grupama.
4. U budućem Ustavu Kosova bi trebalo da bude jasno rečeno da će osnovni izvor državnog zakonodavstva biti međunarodno pravo. U Ustavu bi trebalo biti izričito rečeno da će, u slučaju neslaganja nacionalnih i internacionalnih zakona, prednost biti data međunarodnom pravu.
5. Potpuna demilitarizacija Kosova: Kosovo bi moglo da ima samo policijske snage, koje u prvih deset godina moraju biti pod kontrolom predstavnika međunarodne zajednice (UN, EU itd.)
6. U sferi obrazovanja se mora garantovati sloboda od svih vidova etnocentrizma, veličanja herojske prošlosti, propagiranja nasilja i mačizma, ksenofobije itd.

Žene u crnom
Beograd, 1. oktobar 2006.


Štampa   El. pošta