Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Silovanje je ratni zoličin!


Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju/Haški tribunal u izmenjenoj i dopunjenoj optužnici protiv Radovana Karadžića nije kao posebnu tačku uvrstio zločin masovnog silovanja kao dela ratne strategije.

Kao posebna tačka rodno zasnovan zločin silovanja kao deo ratne strategije i seksualnog nasilja i ovog puta je izostao. Ovom svojom odlukom, sud je još jednom ženske žrtve stavio na marginu i relativizovao i negirao iskustvo silovanih žena i ostalih žena žrtava rata.

Sud je nastavio svoju praksu neuvršćivanja kao posebne tačke zločina silovanja kao ratne strategije još od optužnice u slučaju Lukić.
Haški tribunal je 1993. godine na pritisak globalnih feminističkih i aktivističkih mreža i pravnih ekspertkinja proglasio silovanje zločinom protiv čovečnosti i do sada je u Tribunalu doneta jedna presuda koja se bavi seksualnim nasiljem, slučaj Foča.

Tokom srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu, silovanje je od strane srpskih oružanih, vojnih, paravojnih, policijskih formacija korišćeno kao instrument etničkog čišćenja i genocida usmerenog protiv bošnjačkog stanovništva kao takvog, a naročito protiv žena –Bošnjakinja, Hrvatica i žena ostalih etničkih pripadnosti. U ratu tela žena su bojišta, dok posle rata zločini protiv žena ostaju nevidljivi i neimenovani kao takvi.

Isključivanjem seksualnog zločina iz međunarodnog krivičnog prava, predstavlja okrutnu i ciničnu uvredu za osobe preživele žrtve seksualnog nasilja. Isključiti procesuiranje rodno zasnovanih zločina, predstavljalo bi izdaju preživelih žrtava, žena iz Bosne.
Ova odluka Tribunala ozbiljno narušava poverenje žrtava u međunarodnu pravdu.

Ovom prilikom od Tribunala zahtevamo preispitivanje ove odluke, tražimo da u optužnicu kao posebna tačka uđe zločin silovanja kao deo ratne strategije jer bi time Tribunal dao svoj doprinos zadovoljenju pravde i vraćanju dostojanstva žrtvama.


U Beogradu, 25. septembar 2008.

Saopštenju se pridružuju: Mreža Žena u crnom Srbije, Udruženje građana Žene Srebrenice;Tuzla, Društvo za ugrožene narode, Sarajevo, Žene ženama, Sarajevo, Fondacija CURE, Sarajevo, BABE, Zagreb, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Glas razlike, Rekonstrukcija ženski fond, Autonomni ženski centar, Incest trauma centar, Žindok, Centar za ženske studije, Helsinški odbor za ljudska prava, Regionalni centar za manjine, Ženski prostor, Anti Trafiking centar, Labris, Beograd, Klub žena Hera, Anima, Kotor, Impuls, Tutin, Sigurna Ženska Kuća, Novosadska Lezbejska Organizacija, Taboo, Centar za devojke, Niš, Žene za mir, Leskovac


Štampa   El. pošta