Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

MANIFEST O SEKULARIZMU

PODRŽAVAM!

Polazeći od:

- svesti da je sekularno društvo tekovina modernog doba i da je afirmacija sekularnih vrednosti nužan uslov održavanja i jačanja demokratskog poretka zasnovanog na poštovanju ljudskih prava;
- uvida u sve agresivnije mešanje verskih zajednica, pre svega Srpske pravoslavne crkve, u državne poslove, zbog čega najveću odgovornost snosi država;
- tendencije rasta klerikalizacije društva;
- činjenice da ukidanje odvojenosti verskih zajednica od države ugrožava osnovna ljudska prava svih građanki i građana, kako verujućih, tako i neverujućih;
Koalicija za sekularnu državu predlaže Manifest o sekularizmu.

Mi smo:

Koaliciju za sekularnu državu pokrenula je početkom 2006. godine grupa nevladinih organizacija, reagujući na Zakon o crkvi i verskim zajednicama.
Koaliciju čine: aktivisti/kinje civilnog društva, pre svega organizacija za mir i ljudska prava, autonomnih ženskih grupa, eksperti i ekspertkinje pravnih i uopšte humanističkih nauka, aktivisti/kinje političkih partija građanske orijentacije, ukratko građanke i građani zabrinuti/e zbog sve veće klerikalizacije u Srbiji, gubljenja sekularnog karaktera države i jačanja uticaja verskih zajednica, pre svega Srpske pravoslavne crkve na državne poslove, na obrazovni sistem i uopšte na javni život u Srbiji.

Zalažemo se:

- Za sekularnu državu - potpunu odvojenost crkve od države, nemešanje crkve u državne poslove, ali i nemešanje države u religijska pitanja;
- Za laički obrazovni sitem – za škole u kojima nema verske indoktrinacije i mešanja crkve i verskih institucija, zasnivanje obrazovanja na temeljima naučnog racionalizma;
- Za slobodu verispovesti - afirmisanje prava da se pripada verskoj zajednici, da se ona promeni ili napusti, te najzad, da se ne veruje i ne pripada ni jednoj verskoj zajednici;
- Za jednak tretman verujućih i neverujućih - odsustvo bilo kakve vrste diskriminacije, ili privilegija kod javnog ispoljavanja vere ili odsustva verovanja;
- Za društvo u kome je ispoljavanje veroispovesti isključivo privatna stvar svakog pojednica/pojednike, a naročito državnih funkcionera/funkcionerki.

Nameravamo:

- Da upozorimo javnost da gubljenje sekularnog karaktera države ima ozbiljne posledice po mir, demokratiju, ljudska prava, posebno ženska ljudska prava;
- Da ukažemo na stalne zloupotrebe religije, tradicije, nacije, kulturnog nasleđa u političke svrhe, radi sticanja legitimiteta, zadobijanja političke moći, sticanja političkih poena itd;
- Da podržimo istinsku slobodu veroispovesti i sekularizam kao ključnu tekovinu modernog doba;
- Da podstičemo i širimo slične koalicije unutar civilnog društva jer na taj način najbolje štitimo mir, demokratiju i ljudska prava.

Pokrećemo:

• Edukativne aktivnosti širenjem informacija o vrednostima sekularizma, putem letaka, brošura, javnih tribina, seminara...;
• Zakonodavne inicijative, od kojih će prva biti ocena ustavnosti Zakona o crkvi i verskim zajednicama;
• Organizujemo 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava niz aktivnosti pod sloganom "Stop klerikalizaciji", o čijem ćemo sadržaju blagovremeno obavestiti javnost.

Žene u crnom
Centar za mir i razvoj demokratije
Centar za unapređenje pravnih studija, CUPS
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Inicijativa mladih za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava, YUCOM
Queeria, centar za promociju kulture nenasilja i različitosti
List Republika
Socijaldemokratska unija, SDU
Urban In, Novi Pazar

Beograd, 9. oktobra 2007.

Ako zelite da podrzite Manifest o sekularizmu, prijavite se:

IME:
PREZIME:
Štampa   El. pošta