Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Rezolucija Saveta bezbednosti 1325

usvojena na 4213 sastanku, 31. oktobra 2000.

Savet bezbednosti

1. Poziva zemlje članice da osiguraju povećano prisustvo žena na svim nivoima odlučivanja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i mehanizmima za sprečavanje, vođenje i rešavanje sukoba;

2. Ohrabruje generalnog sekretara da implementira svoj strategijski plan delovanja (A/49/587) koji poziva na povećano učešće žena na nivoima odlučivanja u rešavanju konflikata i mirovnim procesima;

3. Poziva Generalnog sekretara da imenuje više žena za specijalne predstavnice i izaslanice koje će vršiti dužnosti u njegovo ime, te tim povodom, poziva zemlje članice da nominuju svoje kandidatkinje i dostave njihova imena Generalnom sekretaru da bi bili uključeni u regularne ažurirane centralizovane liste;

4. Nadalje, poziva Generalnog sekretara da traži proširenje uloge i doprinosa žena u operacijama Ujedinjenih nacija na terenu a posebno među vojnim posmatračima, civilnoj policiji, te osoblju koje se bavi ljudskim pravima i humanitarnim radom;

5. Izražava spremnost da ugradi perspektivu polova u mirovne operacije i poziva Generalnog sekretara da obezbedi da, kad god je to moguće, uključi komponentu pola u operacije na terenu;

6. Zahteva od Generalnog sekretara da obezbedi zemljama članicama vodiče i materijale za obuku o zaštiti, pravima i posebnim potrebama žena kao i o važnosti uključivanja žena u sve mirotvorne operacije i mere izgradnje mira, poziva zemlje članice da ugrade ove elemente kao i obuku o svesnosti od opasnosti od HIV/AIDS-a u svoje nacionalne programe obuke za vojno i osoblje civilne policije u pripremi za razmeštanje trupa, nadalje traži da Generalni sekretar obezbedi da civilno osoblje u mirovnim operacijama prođe kroz sličnu obuku;

7. Poziva zemlje članice da povećaju svoju dobrovoljnu finansijsku, tehničku i logističku podršku osetljivim obukama za polove, uključujući one koje su poduzete od strane relevantnih programa i fondova, inter alia, Fond za žene i Fond za decu Ujedinjenih nacija za izbeglice i ostala relevantna tela;

8. Poziva sve uključene strane da pri pregovorima i dogovorima o implementaciji mira, usvoje perspektivu polova, uključi inter alia:

(a) posebne potrebe žena i devojaka tokom repatrijacije i ponovnog naseljavanja te tokom rehabilitacije, reintegracije i post-konfliktne rekonstrukcije;

(b) mere koje podržavaju mirovne inicijative žena lokalnog područja i lokalne procese za rešavanje konflikata i koje uključuju žene u svim mehanizmima za implementaciju mirovnih sporazuma;

(c) mere koje će osigurati zaštitu i poštovanje ljudskih prava žena i devojaka pogotovo zbog toga što se one odnose na ustav, izborni sistem, policiju i pravosuđe;

9. Poziva sve strane u oružanom sukobu da u potpunosti poštuju međunarodno pravo koje se primenuje u zaštiti žena i devojaka kao civila a posebno da poštuju obaveze koje se odnose na njih prema Ženevskim konvencijama iz 1949. uz to i u Dodatnom protokolu iz 1997. godine, Konvenciji iz 1951. godine i uz to Protokolu iz 1967. godine, Konvenciji saveta bezbednosti -5- izveštaj za novinare SC/6942 4213 – i sastanak (PM) 31. oktobra 2000. godine o eliminaciji svih formi diskriminacije žena iz 1969.godine, uz to i Opcioni protokol iz 1999. godine, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta iz 1989.godine i još dva opciona protokola iz maja 2000. godine, imajući u vidu i relevantne propise Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda;

10. Poziva strane u oružanom sukobu da preuzmu ozbiljne mere da zaštite žene i devojke od nasilja zasnovanog na polnoj pripadnosti, pogotovo silovanja i drugih načina seksualnog nasilja, te svih ostalih načina nasilja u situacijama oružanog sukoba;

11. Naglašava odgovornost svih država da stave tačku na nekažnjavanje i da kazne one koji su odgovorni za genocid, zločine protiv čovečnosti, ratne zločine, uključujući i one koji se odnose na seksualno nasilje nad ženama i devojkama, gde je to moguće, iz odredaba o amnestiji;

12. Poziva sve strane u oružanom sukobu da poštuju civilni i humanitarni karakter izbegličkih kampova i naselja i da uzmu u obzir posebne potrebe žena i devojaka uključujući i njihove zamisli i poziva se na Rezoluciju 1208 od 19. novembra 1998.godine;

13. Podstiče sve one koji su uključeni u planiranje razoružanja, demobilizaciju i reintegraciju da razmotre različite potrebe žena i muškaraca bivših vojnika, te da uzmu u obzir potrebe članova njihovih porodica;

14. Reformiše svoju spremnost, kad god se usvoje mere prema članu 41 Povelje Ujedinjenih nacija, da iznese svoje mišljenje o njihovom potencijalnom udaru na civilnu populaciju, imajući u vidu posebne potrebe žena i devojaka da bi se razmotrila odgovarajuća humanitarna izuzeća;

15. Izražava spremnost da osigura da misije Veća sigurnosti uzmu u obzir pol i prava žena, uključujući sveukupne konsultacije sa lokalnim i međunarodnim organizacijama (grupama) žena;

16. Poziva Generalnog sekretara da sprovede studiju o uticaju oružanog sukoba na žene i devojke, ulozi žena u izgradnji mira i dimenzije polova u mirovnim procesima i razrešenju konflikata, te ga nadalje poziva da podnese izveštaj Savetu bezbednosti o rezolucijama te studije i da prosledi svim zemljama članicama Ujedinjenih nacija;

17. Zahteva od Generalnog sekretara, kada bude zgodno, da uključi u svoje izveštavanje pred Većem sigurnosti napredak postignut u izjednačavanju polova kroz mirovne misije i sve druge aspekte koji se odnose na žene i devojke;

18. Odlučuje da ostane aktivno uključen u ovo pitanje.

U Rezoluciji koja ima 18 tačaka Savet bezbednosti se koncentriše na sledeće četiri oblasti:

1. Učešće žena u donošenju odluka i mirovnim procesima:

Države članice treba da garantuju da će veći broj žena biti uključen u donošenje odluka na svim nivoima.

2. Rodna perspektiva i obučavanje u izgradnji mira:

Generalni sekretar UN treba da osmisli programe obuke koji će se odnositi na specifična prava i potrebe žena.

3. Zaštita žena:

Poziva sve sukobljene strane da poštuju u potpunosti međunarodno pravo koje se odnosi na prava i zaštitu žena i devojaka, posebno civilki.
Poziva sve sukobljene strane da preduzmu posebne mere kako bi zaštitile žene i devojke od rodno zasnovanog nasilja, naročito silovanja i drugih oblika seksualnog zlostavljanja.
Naglašava odgovornost svih država da okončaju nekažnjivost i krivično gone sve odgovorne za zločine genocida, uključujući i one koji se odnose na seksualno nasilje i ostale oblike nasilja nad ženama i devojkama.
Poziva sve sukobljene strane da poštuju civilni i humanitarni karakter izbegličkih kampova sa posebnim naglaskom na potrebe žena i devojaka.

4. Uvođenje rodne perspektive u izveštaje UN i sprovođenje njihovih programa:

Generalni sekretar treba da sprovede studiju koja će biti predstavljena u Savetu bezbednosti, o uticaju oružanih sukoba na žene i devojke, o ulozi žena u izgradnji mira i učešću žena u mirovnim procesima i misijama.


Štampa   El. pošta