Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Javna prezentacija knjige Nezavisni monitoring primene Rezolucije 1325

Dana 10. oktobra 2013. godine Žene u crnom su predstavile knjigu Nezavisni monitoring sprovođenja Rezolucije 1325 u Srbiji na javnoj prezentaciji u Narodnoj skupštini u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku.

Nezavisni monitoring primene rezolucije 1325 u Srbiji 2013

Žene u crnom (ŽUC) su nastavile nezavisni monitoring primene Rezolucije 1325 edukativnim seminarima Orodnjavanje ljudske bezbednosti – ka feminističko-antimilitarističkom pojmu bezbednosti, koji su održani u Nišu, Bečeju i Beogradu 2012. godine. Seminari su nastavak prakse ŽUC-a – prožimanje teorijskih znanja i aktivističkog iskustva, uključivanje žena i davanje značaja glasovima žena van sektora bezbednosti. Žene kojima smo podnele izveštaj o primeni Rezolucije 1325 na terenu su definisale polja daljeg istraživanja u okviru monitoringa u 2013. godini. Indikatori koje je Radna grupa (pet žena iz četiri organizacije civilnog društva OCD) pratila jesu oni indikatori koje su same žene izglasale. Učesnice su se odlučile za sledeće indikatore o kojima ćete imati prilike da čitate u istraživačkim tekstovima u knjizi Nezavisni monitoring primene Rezolucije 1325:

1. Žene u mirovnim pregovorima
2. Podrška lokalnim inicijativama žena za izgradnju mira
3. Učešće žena u kreiranju strateških dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti
4. Progrаmi reintegrаcije i rehаbilitаcije muškаrаcа i ženа koji su učestvovаli u oružаnim sukobimа
5. Žene i devojke među izbeglicаmа i interno rаseljenim licimа
6. Razoružanje kroz dva aspekta:
- Razoružanje - preduslov za bezbednost žena u Republici Srbiji
- Feministička analiza o učešću Republike Srbije u trgovini naoružanjem
7. Ljudska bezbednost u Strategiji nacionalne bezbednosti
8. Besplatna pravna pomoć u Republici Srbiji
9. Tranziciona pravda u Republici Srbiji
- Nekažnjivost za seksualne zločine izvršene nad ženama u toku rata u bivšoj Jugoslaviji - Neinformisanje javnosti o zločinima počinjenim nad ženama u toku rata u bivšoj Jugoslaviji - Informativne kampanje o doprinosu žena u suočavanju sa prošlošću - Nemogućnost ostvarivanja prava na reparacije i pravnu zaštitu za žene žrtve seksualnih zločina počinjenih u toku rata na teritoriji bivše Jugoslavije
10. Položaj braniteljki i branitelja ljudskih prava u Republici Srbiji

Indikatori su istraživani u periodu od januara do juna 2013. godine. Knjiga Nezavisni monitoring primene Rezolucije 1325 u Srbiji i detaljna lista indikatora dostupni su na ovoj strani u elektronskoj formi (sa desne strane).

Metode istraživanja i dobijanja podataka u knjizi su ispitivanje i analiza dokumenata. U okviru ispitivanja, članice Radne grupe su institucijama, koje su navedene kao nosioci aktivnosti u NAP-u, upućivale dopise sa pitanjima vezanim za indikatore koje istražuju. U okviru analize dokumenata, članice Radne grupe su analizirale odgovore institucija na pitanja. Pored toga analizirana su i ostala domaća i strana javno dostupna dokumenta i statistički podaci vezani za temu. Zbog čestog ćutanja institucija (ćutanje uprave), članice Radne grupe su bile u konstantnoj komunikaciji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja, kome se ovom prilikom srdačno zahvaljujemo.

U okviru istraživanja Radna grupa Žena u crnom uputila je:
• 287 pitanja i 107 zahteva prema više od 50 institucija;
• pokrenula 28 postupaka pred Poverenikom za informacije od javnog značaja;
• pokrenula jednu tužbu pred Upravnim sudom protiv četiri institucije.

Žene u crnom su se 2013. godine trudile da iskustva i informacije o sprovođenju NAP-a za primenu Rezolucije 1325 pošalju na što više adresa i da se umreže sa što više OCD (na nacionalnom i međunarodnom nivou), kako bi pritisak na institucije da preduzmu obaveze i ispune ciljeve Rezolucije 1325 bio veći. Žene u crnom su se u 2013. godini, pored tri organizacije koje su deo Radne grupe, umrežile sa još šest organizacija u izveštavanju o sprovođenju tačaka koje čine agendu Žene, mir, bezbednost u Republici Srbiji. Izveštaj o sprovođenju agende Žene, mir, bezbednost i sprovođenju NAP-a za primenu Rezolucije 1325 u Republici Srbiji u 2013. godini Žene u crnom su poslale:

1. Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Komitetu) - što je rezultiralo preporukom CEDAW Komiteta (2013) državi; Tačka 29. b) Uključiti ženske organizacije u sprovođenje politika mira i bezbednosti, uključujući u to i pregovore sa Kosovom.
2. European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) – izveštaj Žena u crnom o sprovođenju NAP-a za primenu Rezolucije 1325 u Republici Srbiji biće i deo Studije o implementaciji Rezolucije 1325 u Evropi (eng. UNSCR 1325 in Europe: 21 case studies of implementation).
3. Globalna mreža graditeljki mira (eng. Global Network of Women Peacebuilders) - izveštaj o sprovođenju NAP-a za primenu Rezolucije 1325 u Republici Srbiji, koji će biti objavljen u izveštaju Globalne mreže graditeljki mira. Za ovu priliku izveštaj će biti prezentovan u Misiji Kanade u Njujorku, u oktobru 2013. godine.

Sve uspehe koje smo postigle dugujemo solidarnoj pomoći i podršci domaćih i međunarodnih OCD, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo.


Štampa   El. pošta