Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Seminar/Trening o indikatorima za implementaciju Nacionalnog Akcionog Plana za Rezoluciju SB UN 1325

02. i 03. jun 2011. hotel Radmilovac, Beograd

Žene u crnom se bave pitanjem bezbednosti od samog početka svog rada (1991.) i to promovisanjem svih vidova demilitarizacije, prigovora savesti, putem edukacije (konferencije, semnara, radionica), uličnih akcija, istraživačkih projekata, pokratenjem zakonodavnih inicijativa, izdavačke delatnosti, itd.

Primetivši netransparentan, nedemokratski i neparticipativan proces izrade Nacionalnog Akcinog Plana (NAP) za implementaciju Rezolucije SB UN 1325, odsustvo organizacija civinog društva iz procesa (o čemu svedoči i istraživanje Žena u crnom iz 2010. godine), ignorisanje dugogodišnjeg zalaganja organizacija civilnog društva u edukaciji i lobiranju za promociju i usvajanje Rezolucije 1325, normativizam u ispunjavanju zahteva za integraciju Srbije u Evropsku zajednicu bez ikakvih stvarnih promena u životima žena, militaristički pristup izradi NAP-a i militarizaciju rodnih pitanja, Žene u crnom su osetile potrebu za efikasnijom kontrolom procesa implementacije NAP kao i praćenjem svih aktivnosti države na ovom planu kako bi ostale aktivnosti vezane za Rezoluciju 1325 učinile transparentnijim građanima i građankama Srbije.

Projektom Orodnjavanje humane bezbednosti nastavljamo sa našim feminističko-antimilitarističkim preispitivanjem tradicionalnog, militarizovanog pojma bezbednosti i kontrolom i pozivanjem države i institucija na odgovornost i polaganje računa. Ovim projektom nastavljamo sa promocijom koncepta humane bezbednosti, Rezolucijom SB UN 1325 i drugih važnih međunarodnih dokumenata vezanih za rodnu dimenziju bezbednosti. Jedan od ciljeva projekta jeste kreiranje feminističkog koncepta bezbednosti, izgradnja pravednog mira u skladu sa potrebama žena i ženskim ljudskim pravima. Kroz aktivnosti projekta želele smo da ojačamo kapacitete ženskih organizacija civilnog društva Srbije za efikasniju kontrolu države i njenih institucija zaduženih za implementacije NAP-ova i ostalih međunarodnih dokumenata. Projekat obuhvata trening o indikatorima od strane trenerki iz UN Women, New York, odabir indikatora od strane radne grupe koju će činiti osam obučenih aktivistkinja i dve koordinatorke koje će narednih deset meseci (od juna do marta, 2011/12) pratiti izabrane indikatore, pisanje Izveštaja u senci koje će trajati dva meseca (april i maj, 2012.), i dve javne prezentacije kao i izradu knjige o Izveštaju u senci i rezultatima istraživanja i praćenja indikatora (2012.).

Trening je trajao dva dana, na njemu je učestvovalo devetnaest žena aktivistkinja organizacija civilnog društva (Astra, Autonomni ženski centar, Labris, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Inicijativa mladih, Žene juga, Žene za mir, Fractal, Alternativni krug, Ženska Romska mreža Banata i Udruženje Roma Danica) iz šest gradova Srbije (Beograda, Leskovca, Pirota, Kragujevca, Pančeva i Novog Bečeja) koje se bave pitanjem bezbednosti i predstavnica Zaštitnika građana.

Prvog dana seminara učesnice su imale priliku da se bliže upoznaju sa aktivnostima Žena u crnom na polju bezbednosti od 2005. godine i komentarima i sugestijama Žena u crnom na NAP Srbije za implementaciju Rezolucije SB UN 1325 kao i sa Rezolucijom Žena u crnom Žene, mir, bezbednost.

Drugog dana seminara održan je trening od strane trenerki iz UN Women, New York, o indikatorima za praćenje implementacije NAP-a koji je Srbija usvojila u decembru 2010. godine. Na treningu učesnice su obučene za praćenje postojećih globalnih UN i EU indikatora. Učesnice su podeljene u tri radne grupe kako bi same obabrale indikatore koje bi pratile u narednih deset meseci a koji su prilagođeni kontekstu Srbije, njihovom polju rada, problemima žena u Srbiji i naravno u skladu sa odredbama postojećeg NAP-a Srbije.

Priredila: Gordana Subotić
Beograd, 21. jun 2011.


Štampa   El. pošta