Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima 15. jul - 31. decembar 2005.ULIČNE AKCIJE

U ovom periodu najveći deo uličnih akcija (protesta, performansa, kampanja), posvećen je zahtevima za suočavanjem sa zločinačkom prošlošću, tj. zahtevima za svim vidovima odgovornosti (individualno-krivične, političke, moralne). Naime, institucije sadašnje vlade Republike Srbije isključivo pod pritiskom međunarodne zajednice svode celokupnu odgovornost na tzv. dobrovoljnu predaju određenog broja optuženih za ratne zločine, tako da je skoro celokupna institucionalna politička i kulturna klima obeležena glorifikacijom ratnih zločinaca, poricanjem i relativizovanjem odgovornosti. Takva politika institucija vlade Srbije i dalje pogoduje jačanju kleronacionalističkih, klerofašističkih i nacističkih organizacija, tako da je u ovom periodu dobar deo naših uličnih (i drugih) aktivnosti usmeren protiv rastuće fašizacije društva. Bez obzira na činjenicu da smo bile «primorane» da organizujemo akcije PROTIV, određeni prostor smo posvetile i akcijama ZA i to je vezano za alternativne predloge o miru i bezbednosti sa rodnog stanovišta.
Važno je napomenuti da su u svim ovim akcijama učestvovale aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz cele Srbije.

Ovom prilikom želimo da izrazimo našu najiskreniju zahvalnost svim aktivistima i aktivistkinjama organizacija i mreža za ljudska prava i mir iz celog sveta koje su nam pružale podršku u ovom periodu za nas dosta napornom periodu u kojem smo bile izložene raznim oblicima pritisaka i napada kako od strane raznih klerofašističkih i neonacističkih organizacija u Srbiji tako i adminsistrativnim pritiscima i preprekama od strane institucija vlade Republike Srbije. Podršku smatramo izuzetno važnom za jačanja vrednosti civilnog društva, za globalizaciju mira, pravde, nenasilja, feminizma, antimilitarizma...

Ovom prilikom takođe želimo da se pohvalimo i činjenicom da smo pored važnog međunarodnog priznanja (Nominacije za Nobelovu nagradu za mir u okviru inicijative «1000 žena za mir»), dobitnice i veoma važnog priznanja za ljudska prava u Srbji: 21. decembra Ženama u crnom je dodeljena nagrada «Konstantin Obradović» za unapređenje kulture i ljudskih prava, kako je obrazloženo: «Za hrabri i neumorni nenasilni otpor ratu, militarizmu, etničkoj homogenizaciji» itd. Nagradu je dodelio Beogradski centar za ljudska prava.

Suočavanje s prošlošću: akcije protiv poricanje zločinačke prošlosti - činovi solidarnosti i saosećanja sa žrtvama ratnih zlocina - posećivanje mesta zločina počinjenih u naše ime - zahtevi za odgovornošću za rat i ratne zločine...

22. jul – «Da ne zaboravimo - genocid u Srebrenic», protest u Zrenjaninu povodom 10 godina genocida u Srebrenici; u ovoj akciji su učestvovale i aktivistkinje Mreže Žene u crnom iz više gradova Vojvodine i Srbije. Istog dana je održana tribina «Srebrenica -10 godina posle - suočavanje sa zločinima» u organizaciji Skupštine opštine Zrenjanin, NVO Centar za unapređenje lokalne samouprave i grupe «Reaguj!», uz učešće predstavnika/ca međunarodne zajednice, aktivistkinja demokratskih političkih partija i civilnog društva, među kojima i Žena u crnom.

5. avgust – «Nikad više – 10 godina od ‘Oluje’», mirovna akcija na glavnom gradskom trgu u Novom Sadu povodom 10 godina od zločina proterivanja civilnog stanovništva iz Krajine (Hrvatska); akciju su organizovale Žene u crnom zajedno sa organizacijom «Esperanca» i NLO (Novosadska lezbejska organizacija). Iste večeri je organizovana i tribina o ovom zločinu.

22. oktobar – «Pamtimo – 13 godina od zločina u Sjeverinu», mirovni marš u Priboju na Limu - sećanje na zločin nad civilnim stanovništvom bošnjačke nacionalnosti u Sjeverinu (1992); istog dana je održana tribina/javno svedočenje u organizaciji Građanske akcije za ljudska prava iz Priboja na Limu.

Akcije protiv rastuće fašizacije u društvu: važni međunarodni datumi u ovom periodu obeleženi su kako uličnim akcijama za senzibilizovanje javnog mnjenja za pomenute tendencija tako i zahtevima nadležnim organima za krivično sankcionisanje nacionalne, verske i rasne mržnje i zabranu klerofašističkih i neonacistickih organizacija u zemlji. Svim ovim zahtevima pridružilo se više desetina organizacija civilnog društva iz cele Srbije.

1.septembar – akcija krečenja fašističkih grafita povodom Svetskog dana mira; akciju je pokrenula grupa “Reaguj!”- Vojvodina, a u Beogradu su akciju koordinirale Žene u crnom i Stani Pani Kolektiv.

9. novembar – «Proterajmo fašizam zajedno», performans na Trgu Republike u Beogradu povodom Međunarodnog dana akcija protiv fašizma, antisemitizma, ksenofobije; akciju su organizovale Žene u crnom, Stani Pani Kolektiv, Socijal-demokratska unija i Socijaldemokratska omladina.

10. decembar – «Stop fasizmu», performans na glavnom gradskom Trgu u Novom Sadu, mirovni antifašistički marš po ulicama Novog Sada, u organizaciji Žena u crnom, «Esperanca» i Novosadske lezbejske organizacije (NLO). Nakon uličnih akcija održano je javno svedočenje/izveštaj sa terena u Skupštini Vojvodine na kojem su govorile/i aktivisti/kinje o klerofašističkim i neonacistickim tendencijama i incidentima iz petnaest gradova Vojvodine i Srbije.

Feminističko-antimilitarističke akcije: vezane su kako za pet godina Rezolucije Saveta bezbednosti 1325 «Žene, mir, bezbednost» tako i za druge međunarodne kampanje.

23. septembra- «Stop mafiji - stop organizovanom kriminalu», ulični marš u Leskovcu u organizaciji Ženskog centra iz Leskovca, Žena u crnom, Beograd i Karavana antimafija iz Italije. Maršu kao i ostalim akcijama ove međunarodne mreže učestvovale su aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz cele Srbije. Istog dana održana je i javna tribina na kojoj su učestvovali/e predstavnici/ce Karavana antimafija iz Italije, Asocijacije Libera koja okuplja preko hiljadu organizacija civilnog društva u Italiji, pravne ekspertkinje iz Beograda (Vesna Rakić-Vodinelić iz Centra za uporedno pravo i Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava), kao i građani/nke iz Leskovca. Pomenute aktivnosti imaju za cilj da obelodane razne oblike kriminalizacije društva, spregu između organizovane ratne mafije i političkih elita, posebno u postkonfliktnim područjima kao što je naše.

31. oktobar – performans «Žene, mir, bezbednost» ispred Skupštine Republike Srbije povodom pet godina Rezolucije 1325; istog dana je petnaest aktivistkinja Mreže Žena u crnom predalo Nacrt Rezolucije «Žene, mir, bezbednost» (o učešću žena u izgradnji mira, mirovnim pregovorima i odlučivanju sa feminističkog-antimilitarističkog stanovišta); grupa poslanica građanske orijentacije je primila i podržala naš Nacrt Rezolucije, koji je predat u proceduru 9. novembra, na Međunarodni dan akcija protiv fašizma. U ovim aktivnostima su učestvovale aktivistkinje Mreža Žena u crnom iz 22 grada u Srbiji.

8. decembar – akcija solidarnosti sa Mehmetom Tarhanom, turskim prigovaračem savesti koji je nalazi u zatvoru; zahtev za priznavanjem prava na prigovor savesti i oslobađanjem ovog kao i drugih prigovarača predat je ambasadi Turske u Beogradu. Zahtevima su se pridružile brojne organizacije iz Srbije.

ŽENSKA MIROVNA MREŽA – širenje i osnaživanje

Ovaj dugogodišnji edukativni projekat sastoji se od veoma velikog broja raznolikih aktivnosti. U periodu obuhvaćenom ovim izveštajem izdvajamo sledeće:

Suočavanje s prošlošću – feministički pristup: započet je marta 2005. i do sada su organizovana dva ciklusa treninga/instruktaža za članice aktivističkog jezgra Mreže Žena u crnom a potom je održana dva regionalna seminara (Južna Srbija i Vojvodina). Ovaj edukativni projekat usmeren je ne samo ka razmeni iskustava i sticanju znanja o složenim pitanjima suočavanja s prošlošću, već i obogaćivanje postojećih oblika tranzicione pravde i kreiranje novih modela tranzicione pravde sa feminističkog stanovišta.
U ovom razdoblju održana su još dva regionalna seminara:

1, 2, 3. i 4. septembar - regionalni seminar na Zlataru/Sandžak - učestvovalo je 36 aktivistkinja iz Sandžaka (Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepolje, Priboj), Crne Gore (Cetinje, Podgorica, Kotor, Pljevlja), Kosova (Orahovac), Vojvodine (Novi Sad i Vrbas), kao i iz ostalih delova Srbije (Beograd, Kraljevo, Kragujevac, Leskovac).

25, 26. i 27. novembar – regionalni seminar u Kragujevcu - u kojem su učestvovale 45 aktivistkinje iz istočne i jugoistočne Srbije (Dimitrovgrad, Pirot, Boljevac, Bor, Zaječar, Babušnica, Leskovac), centralne Srbije (Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Jagodina), Kosova (Orahovac i Velika Hoča), kao i iz drugih gradova (Leskovac, Tutin, Vrbas). Tokom seminara koji se sastoje od prožimanja teorijsko/aktivističkih znanja, održane su sledeće radionice i interaktivna predavanja:
Suočavanje s prošlošću (uvod u temu); Od uloge žrtve do odgovorne građanke; Identitet kao izbor ili nametnuta kategorija?; Ja i odgovornost; Kako zadovoljiti pravdu - o modelima tranzicione pravde; Suočavanje s prošlošću: Ženska solidarnost/otpor fašizaciji/kontinuitet ženskog nenasilnog otpora.

Žene, mir, demokratija – edukativni projekat započet januara 2005. u okviru kojeg se realizuju raznovrsne aktivnosti (seminari, treninzi, tribine). U ovom periodu održan je treći regionalni seminar/trening:
24. i 25. septembar - Žene, mir, bezbednost – regionalni seminar u mestu Predajane, južna Srbija; učestovala je 31 aktivistkinja iz južne Srbije (Leskovac, Kruševac i Vlasotince), kao i sa Kosova (Orahovac) i Beograda.
Seminar je obuhvatao sledeće radionice i interaktivna predanja:
- Bezbednost je odsustvo straha, nasilja, bede - ka novom konceptu bezbednosti...
- O Rezoluciji 1325 (Žene, mir, bezbednost)
- Ženska mirovna politika: da li su žene miroljubive po prirodi i ženske mirovne koalicije.

31. oktobar - Žene, mir, bezbednost – konferencija u Beogradu povodom pete godišnjice Rezolucije Saveta bezbedosti OUN 1325; u okviru konferencije predat je Nacrt Rezolucije Žena u crnom Skupštini Republike Srbije, održana je i promocija izdanja Žena u crnom o ženama, miru, bezbednosti, kao i sledeće panel diskusije:

- Bezbednost je odsustvo straha, nasilja, bede...od tradicionalnog preko humanog do feminističkog koncepta bezbednosti uz učešće poznatih ekspertkinja o ovom pitanju, kao i političarki građanske orijentacije –Dragana Dulić, Vesna Pešić, Vera Marković, Gordana Comić, itd.;
- Napadi na braniteljke ljudskih prava, ženskih ljudskih prava, aktivistkinje za mir, u kojoj su učestvovale najpoznatije aktivistkinje civilnog društva iz Srbije i Crne Gore - Nataša Kandić, Sonja Biserko, Ljiljana Raičević, Ivana Dulić - Marković, Borka Pavičević, Suzana Antić-Ristić, Sabina Talović i druge, koje su zbog svojih zalaganja za ljudska prava, a pre svega za kažnjivost zločina, izložene raznim vidovima represije. Ovoj konferenciji je prisustvovalo 79 aktivistkinja iz 22 grada Srbije, Crne Gore i Kosova.

Osnažene kroz pobunu: promocija istoimenog izdanja uz razgovor ženskom aktivizmu, izazovima, preprekama; promocija je odrzana u 6 gradova:
23. septembra – u Leskovcu, u organizaciji Ženskog centra Leskovca, uz učešće aktivistkinja iz Leskovca, Vlasotinca, Beograda.
24. oktobar – u Zrenjaninu u saradnji sa lokalnim grupama «Reaguj» i «Taboo».
31. oktobra – u Beogradu, u okviru gore navedene konferencije, prisustvovalo oko 80 aktivistkinja iz 22 grada Srbije tako da je knjiga distribuirana i autonomnim ženskim grupama iz gradova u kojima nije održana promocija.
18. novembar – u Pirotu, u saradnji sa lokalnim aktivistkinjama Mreže Žena u crnom, promociji prisustvovale i aktivistkinje iz Dimitrovgrada.
23. novembar – u Novom Sadu, u saradnji sa grupom «Esperanca» i «NLO» (Novosadskom lezbejskom organizacijiom), promociji prisustvalo 40 osoba.
28. novembar – u Kikindi, u saradnji sa Ženskom alternativnom radionicom (ŽAR), uz učešće 15 aktivistkinja.

7, 8. i 9. oktobra - Sastanak mreže Žena u crnom – održan je u Beogradu, prisustvovale 34 aktivistkinje/predstavnice Mreže iz raznih delova Srbije i jedna aktivistkinja iz Crne Gore; skup je deo redovnih/konsultativnih tromesečnih sastanaka Mreže na kojem se razgovaralo kako o dosadašnjim zajedničkim aktivnostima, kao i budućim planovima.

UZAJAMNA PODRŠKA – solidarnost na delu – jedna od stalnih aktivnosti Žena u crnom u cilju jačanja zajedničkog rada i saradnje sa srodnim grupama civilnog društva, sastoji se kako u organizovanju aktivnosti od strane Žena u crnom zajedno sa drugim grupama, tako i u aktivnostima drugih organizacija uz aktivno učešće aktivistkinja Mreže Žena u crnom; u okviru ovog segmenta održane su sledeće aktivnosti:

- Deklaracija o jednakopravnosti seksualnih izbora – povodom 15 godina LGBT aktivizma u Srbiji, Žene u crnom su početkom decembra 2005. godine uputile deklaraciju oko stotinjak javnih ličnosti Srbije poznatih po svom dugotrajnom antiratnom, antinacionalističkom angažmanu; Deklaraciju je potpisala polovina osoba kojima je upućena kao i više desetina nevladinih organizacija.
- «Danas Španija, sutra Srbija» – kampanja o jednakopravnosti seksualnih izbora koju su pokrenule Žene u crnom, uz aktivno učešće desetak nevladinioh organizacija iz Beograda i Novog Sada (Fond za humanitarno pravo, Yucom - Komitet pravnika za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Anti-trafiking centar, Incest trauma centar, Labris, NLO, Centar za ženske studije, Glas razlike, Rekonstrukcija Ženski fond, Beogradski centar za ljudska prava, Autonomni ženski centar); u okviru kampanja održana je 4. decembra tribina i razgovor sa Silvijom Haen, koordinatorkom Nacionalne federacije LGBT u Španiji, najaktivnijom u lobiranju za usvajanje Zakona o jednakopravnosti istopolnih zajednica u Španiji; razgovoru održanom u Incest traumu centru u Beogradu prisustvovalo je 53 aktivista/kinja iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Leskovca, Vrbasa, Zagreba (Hrvatska) i Pljevalja (Crna Gora).
- 2. i 3. decembar – Obeležavanje 15 godina gej-lezbejskog aktivizma i 10 godina lezbejske grupe Labris. Žene u crnom su bile jedne od koorganizatora/ki proslave.
- 3. decembar – Međunarodni skup posvećen žrtvama prisilnog nestanka, nezakonitog lišenja slobode i otmica pre, za vreme i posle oružanih sukoba na Kosovu; na ovom skupu održanom u Beogradu, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo učestvovalo 15 aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Beograda, Novog Sada, Leskovca i Zrenjanina.
- 8. decembar – Vladavina prava-odnos prema prošlosti- međunarodna pravda i suočavanje s prošlošću- međunarodna konferencija uz učešće Karle del Ponte, glavne tužiteljice MKSJ (Haški tribunal); ovoj konferenciji održanoj u Beogradu, prisustvovalo dvadesetak aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz Beograda, Novog Sada i Leskovca.
- 18. decembar – Suđenje Miloševiću pred Haškim tribunalompod lupom nevladinih organizacija, konferencija u organizaciji osam organizacija koje od početka 2005. aktivno saradjuju na pitanjima odgovornosti za rat i ratne zločine (Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beogradksi krug, Komitet pravnika za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih, Žene u crnom, Građanske inicijative i Helšinski odbor za ljudska prava u Srbiji).
- 14. decembar – Muškarci i feminizam - tribina u Zrenjaninu, u organizaciji inicijative “Reaguj!” iz Zrenjanina i Žena u crnom – Beograd.
- 16. decembar – Prožimanje feminističke teorije i aktivizma - panel diskusija u CZKD u Beogradu organizaciji Žena u crnom, Centra za ženske studije i Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKD); panelisti/kinje: Izabel Markus, State University of New York- Buffalo (Državni univerzitet Njujorka - Bafalo), , Lino Veljak, Sveučiliste u Zagrebu i Daša Duhaček, Centar za ženske studije, Beograd.
- 27, 28 i 29. decembar – Pljevlja (Crna Gora), tri radionice o feminizmu aktivistkinje Žena u crnom održale u organizaciji «Bona fide», lokalne NVO.

IZDAVAČKE AKTIVNOSTI

U navedenom periodu realizovale smo veliki broj izdanja. Pored brojnih lifleta i letaka, objavile smo i sledeće:

- Osnažene kroz pobunu – prevod knjige autorke Jane Barry «Rising up in Response» (Urgent Action Fund), knjiga o aktivizmu za ženska prava u konfliktnim situacijama sadrži sedam poglavlja, 176 stranica.
- Gender, Nation, Identity– zbornik radova na engleskom jeziku u kojem o pomenutim temama pišu istaknute feminističko-antimilitarističke autorke iz SAD-a i bivše Jugoslavije; zbornik ima pet poglavlja i stranica 222 stranice.
- Ženska mirovna politika – brošura u kojoj je prezentovano dvadesetak značajnih grupa i mreža na globalnom planu; sadrži 25 stranica.
- Žene, mir, bezbednost – zbornik radova u kojem su zastupljene najpoznatije autorke koje preko kritike tradicionalnog koncepta bezbednosti, promovišu koncept humane bezbednosti, a pre svega feminističko-antimilitaristički koncept bezbednosti; ima 185 stranica.
- Ženski mirovni kalendar 2006 – pored fotografija sa uličnih akcija Žena u crnom, sadrži i principe ženske mirovne politike Žena u crnom, čime predstavlja značajan edukativno - estetski izdavački poduhvat.
-Ženska mirovna agenda 2006 – ovogodisnje izdanje tematski je vezano za angažovanu umetnost nenasilne pobune i otpora patrijarhatu a pre svega ratu, militarizmu, nacionalizmu; u agendi su zastupljene/i najpoznatije autorke i autori kao i organizacije na lokalnom, regionalnom i globalnom planu koje/i s svoj kreativni umetnički angažman transformisale u činove građanske odgovornosti; agenda sadrži i mnoštvo fotografija veoma raznovrsnih vidova antipatrijarhalne estetike; ima 158 stranica.

Izložbe

U okviru estetike antipatrijarhalnog otpora u ovom periodu, organizovale smo i izložbu antiratnih fotografija «Junakinje svakodnevnice» Lisa Kahane, umetnice iz SAD-a; izložba je prikazana u Centru za kulturnu dekontaminaciju od 14. do 21. novembra 2005. Pošto je autorka ustupile sve fotografije sa izlozbe Ženama u crnom, organizovale smo i neformalnu izložbu tokom naših edukativnih aktivnosti u Kragujevcu, novembra 2005.

MEĐUNARODNA ALTERTIVNA POLITIKA

Od brojnih međunarodnih aktivnosti realizovanih u navedenom periodu (učešća na međunarodnim konferencijama kako u zemlji tako i u inostranstvu, susreta, razmena...) izdvajamo sledece:

- 24. – 30. jul Edukacija za mir kroz umetnost, Rodos, Grčka. Na seminaru prisustvovalo oko 60 učesnika/ca iz celog sveta, a obrađivane su teme upotrebe umetnosti u izgradnji mira. Seminar je organizovao Peace Education Center of Teachers College, Columbia University.
- 1. i 2. avgust – učešće na letnjem kursu «‘Ljudska prava i oružani sukob»- u organizaciji Amnesty International, Španija, konferencija je održana u El Escorial pored Madrida.
- 12.- 16.- avgust - trinaestaesta konferencija Međunarodne mreže Žena u crnom - održanoj u Jerusalimu, u organizaciji Žena u crnom, Izrael/Palestina, učestvovalo je sedam aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Srbije i BiH.
- 16.-18. septembar – «Peking-10 posle»- u Berlinu u organizaciji Saveznog ministrastva za porodicu Nemačke (Federal Ministry for Families).
- 1.-2. oktobra – « Religija, fašizam i antifašizam»- okrugli sto održan u Zagrebu, u organizaciji ToD (Transition to Democracy/Udruga za istraživanje tranzicije ka demokraciji).
- 4.-6. novembar- Deset godina od Srebrenice i Dejtonskog sporazuma – u Komu, pored Milana, u organizaciji Mirovne koordinacione mreže; ovom prilikom održan je i radni sastanak aktivistkinja Mreže Žena u crnom iz Srbije i Mreže Žena u crnom iz desetak gradova iz Italije.
- 6.-9. novembar «Mladi Evrope u akciji za raznolikost i toleranciju», održana u Berlinu, u organizaciji Saveta Evrope i nemačkog ministarstva za mlade
- 26. novembar – «Međucrkveni i međureligijski dijalog i integracija - prvi korak» -konferencija je održana u Pristini/Kosovo, u organizaciji Centra za regionalizam Novi Sad i humanitarne organizacije Majka Tereza iz Prištine.
- 11. -15. novembar, Premostimo kulture i identitete, konferencija u organizaciji UNITED-a, održana u Larnaki, Kipar.
- 28.11-2.12 – «Braniteljke ženskih ljudskih prava» (Women Human Rights Defenders)- konferencija održana u Kolombu, Šri Lanka.

Pored navedenog, Žene u crnom su ostvarile brojne druge kontakte i susrete tokom posete Beogradu velikog broja aktivistkinja i istrazivačica iz SAD-a i evropskih zemalja.

Interne radionice:

Pored redovnih radnih konsultativnih sastanaka organizovane su i dva interaktivna predavanja u prostorijama Žena u crnom:
- Levica i desnica danas –
- Patrijarhat i filozofija –

Izveštaj priredila: Staša Zajović


Štampa   El. pošta