Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

CV Staša Zajović

Curriculum vitae:

Staša Zajović

Rođena 1953. godine u Nikšiću, Crna Gora, SFRJ

Obrazovni nivo:

Diploma Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, romanska grupa jezika, 1977. godine

Jezici:

španski - pisani, govorni, tečno,
italijanski - pisani, govorni, tečno,
engleski - pisani, govorni, služi se

Aktivističko iskustvo:

1985. – 1991/92.:
aktiviskinja feminističke grupe Žena i društvo - Beograd,
jedna od osnivačica SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja, Beogradskog ženskog lobija, Ženskog parlamenta- Beograd, Civilnog pokreta otpora; aktivistkinja Centra za antiratnu akciju Beograd

1991- ŽENE U CRNOM :

Jedna od osnivačica istoimene feminističko-pacifističke grupe.

Ulične akcije
Pokretačica, organizatorka ili aktivna učesnica u svim antiratnim akcijama, performansima, mirovnim marševima i drugim vidovima uličnih aktivnosti Žena u crnom od 1991. kao i brojnih uličnih akcija protiv rata, nacionalizma, militarizma, fundamentalizma u saradnji sa srodnim organizacijama.
Organizatorka i učesnica brojnih antimilitarističkih, mirovnih, feminističkih manifestacija, kampanja, mreža, koalicija, konferencija, skupova, seminara...

Rad sa izbeglicama - od 1993. do 1996 intenzivan volonterski angažman u oblicima pomoći i samopomoći izbeglicama u sledećim izbegličkim kampovima u Srbiji: (Mala Krsna, Mikulja, Kovilovo, Nova Pazova, etc.) a kasnije povremeni angažman u okviru solidarne podrške izbeglicama zajedno sa drugim aktivistkinjama Žena u crnom.

Ženske mirovne mreže - mreže ženske solidarnosti
Pokretačica i organizatorka skupova Međunarodna mreža Žena u crnom/Međunarodna mreža ženske solidarnosti protiv rata: od 1992. do 2001. organizovale smo deset skupova Međunarodne mreže u Srbiji i Crnoj Gori.
Na ovim skupovima je prisustvovalo 1800 aktivistkinja iz svih zemalja bivše Jugoslavije, Evrope, Azije, Afrike, Latinske Amerike, SAD, Kanade, Australije.

Mreža za prigovor savesti u Srbiji: nastala je kao podrška dezerterima i prigovaračima; od 1994 održano je šest skupova.

Mreža Žena u crnom Srbije - ženska mirovna mreža: razvijala se se kao aktivistička mreža u Srbiji od 1997. Mreža se razvijala istovemenim delovanjem na dva nivoa: permanentnim edukativnim aktivnostima decentralizovanog karaktera po celoj zemlji i organizovanjem javnih akcija. U Mreži deluju aktivističke grupe i pojedinke u više od trideset gradova u svim delovima Srbije; Mrežu čine žene veoma različitih pripadnosti i opredeljenja.
Ženska mirovna koalicija: čine je Ženska mreža Kosova i Mreža Žena u crnom Srbije i plod je decenijske solidarne podrške i saradnje među aktivistkinjama autonomnih ženskih grupa sa Kosova i Srbije a formalizovana je maja 2006. godine. Koalicija se zalaže se pravedan i održiv mir, za uključenje žena kao ravnopravnih partnerki u proces izgradnje mira, za učešće žena u mirovnim procesima, kao i za primenu Rezolucije UN 1325 (Žene, mir, bezbedost).

Ostale mreže i koalicije na regionalnom nivou: kao pokretačica ili aktivna učesnica u svim aktivnostima:
G8: koalicija osam nevladinih organizacija iz Beograda, pokrenuta 2005.: Beogradski krug, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Građanske inicijative, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava i Žene u crnom. G8 se prvenstveno zalaže se za odgovornost za rat i ratne zločine srpskog režima, za kažnjivost svih ratnih zločina, a protiv poricanja zločinačke prošlosti u Srbiji. G8 je pokrenula brojne zajedničke inicijative od kojih je najzapaženija Deklaracija o Srebrenici, juna 2005. godine.

Koalicija za sekularnu državu: Žene u crnom pokrenule početkom 2006. godine zajedno sa drugim nevladinim organizacijama iz Beograda, uz podršku više desetine NVO-a iz cele Srbije; koalicija je organizovana protiv Zakona o crkvama i verskim zajednicama, protiv klerikalizacije društva, a za očuvanje laičkog karaktera države. Koalicija je od oktobra znatno proširena 2007. i pokrenula veliki broj aktivnosti: zakonodavnog, izdavačkog, uličnog karaktera u kojima sam veoma aktivno angažovana.

Regionalni ženski lobi za mir, bezbednost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi: pokrenut je jula 2006. godine i čine ga aktivistkinje civilnog društva i demokratskih političkih partija iz regije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija i Srbija); zalaže se za unapređenje mira, bezbednosti i stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi.

Feministička koalicija: feminističke grupe iz Beograda koje tesno sarađuju i pokreću zajedničke inicijative (Autonomni ženski centar, Centar za ženske studije, Incest trauma centar, Glas razlike, Rekonstrukcija Ženski fond i Žene u crnom).

Edukativne aktivnosti:pokretačica, koordinatorka sledećih edukativnih programa:

Putujuće ženske mirovne radionice: ovaj edukativni projekat započet je februara 1998., realizovan je u Srbiji i Crnoj Gori i trajao je do oktobra 2002. godine. Ukupno je održano 6 ciklusa radionica (ženska ljudska prava, ženska mirovna politika, žene i moć, interetnička i interkulturna solidarost, antimilitarizam, globalizacija/alterglobalizacija, itd.). U okviru ovog projekta održano je preko 200 radionica.

Moć i drugost
Ovaj edukativni projekat se odvijao od marta do novembra 2001. godine i to u tri pogranične regije u Srbiji (Sandžaku, Južnoj Srbiji i Banatu).
U okviru ovog projekta ukupno je realizovana 21 radionica, uz učešće 250 žena iz 37 mesta iz pomenutih pograničnih područja.

Obrazovanje za demokratiju-pravo u svakodnevici (Street Law)
Edukativni program za prosvetne radnice/ke koji je realizovan od oktobra 2002. do juna 2003. u saradnji sa Forumom za slobodu odgoja iz Zagreba.

Uzajamna podrška – ženska solidarnost na delu: ova edukativna aktivnost odvija se od početka 2001.; podsticanje osnivanja autonomnih ženskih grupa, podrške grupama u nastajanju; od preko 50 radionica i predavanja u celoj Srbiji.

Ženska mirovna mreža- širenje i osnaživanje: odvija se od jula 2002. godine i nakon dvogodišnjeg rada prerastao je u posebne edukativne segmente. Kao nastavak projekta 'Putujuće ženske mirovne radionice' zadržao je putujući, decentralizovani karakter, dok je sadržaj je obogaćen novim temama. U ovim aktivnostima učestvovalo je oko 1500 žena

Suočavanje s prošlošću – tranziciona pravda s feminističkog stanovišta:
- Treninzi za osposobljavanje aktivistkinja Mreže Žena u crnom - rodna dimenzija tranzicione pravde: dva ciklusa predavanja i radionica, marta i aprila 2005. godine.
-Regionalni seminari u svim delovima Srbije: četiri (4) tokom 2005.; dva (2006), četiri (4) u 2007. godini.
- Male biblioteteke tranzicione pravde- znanje kao građanska odgovornost za mir : formiranje biblioteka o tranzicionoj pravdi od izdanja domaćih autora/rki kao i prevedenih dela.
- Da vidim, da znam, da menjam: projekcije snimljenih svedočanstava, dokumentarnih i igranih filmova, kako o stradanjima u ratu, ali i nenasilnom otporu ratu, posebno ženskom mirovnom pokretu u bivšoj Jugoslaviji, kao i drugim delovima sveta (Bliski Istok, Afrika, Latinska Amerika). Zajdnička koordinacija na odabiru filmova, pripremnih materijala, analize rada, itd. Projekcije filmova su organizovane u svim regionima Srbije, oko desetak gradova, uz učešće više stotina žena.
Sećanje na ženski otpor – pamćenje kao odgovornost: kao jedna od novih aktivnosti zasniva se na podsećanju na 15 godina antiratnog otpora i rada Žena u crnom.
Pored toga: u navedenom periodu aktivno sam učestvovala i u drugim edukativno-aktivističkim aktivnostima vezanim za tranzicionu pravdu sa feminističkog stanovišta: praćenje suđenja za ratne zločine pred Specijalnim sudom u Beogradu, javna svedočenja žrtava zločina počinjenih u naše ime, itd. Takođe sam učestvovala kao predavačica i/li koordinatorka radionica o ovoj temi u okviru programa: Ženskih studija u Beogradu, Novom Sadu i Kotoru (Crna Gora), kao predavačica, koordinatorka na brojnim konferencijama, seminarima, tribinama u celoj regiji (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo).

Žene, mir, bezbednost - feminističko-antimilitaristički pristup – edukativne aktivnosti u vidu treninga, pet regionalnih seminara, radionica o militarizaciji, kao i feminističko-antimilitarističkim alternativama, Rezoluciji 1325; aktivnosti su se odvijale se se u periodu od 2005. do sada (2008.).

Preteći znaci fundamentalizama - feministički odgovor: koordinacija radionica (tokom 2005.)- o uticaju fundamentalističkih tendencija na reproduktivna i seksualna prava; o ženskoj solidarnosti protiv konzervativnih i fundamentalističkih tendencija i to u Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu, Leskovcu.
- Međunarodni okrugli stolovi i predavanja, od 2004. do 2008. o: verskom fundamentalizmu, retrogradnim tendencijama na prostoru bivše Jugoslavije; o globalizaciji konzervativizma i fundamentalizama i alternativama, o rastućim fundamentalističkim tendencijama i demokratskim odgovorima. Okrugli stolovi su organizovani u više gradova u Srbiju i na njima su učestvovale poznate stručnjakinje i aktivistkinje, kako iz zemalja bivše Jugoslavije tako i iz SAD-a i Evrope.
- Treninzi: aprila 2006. održana serija treninga u Beogradu “Preteći znaci fundamentalizama – feministički odgovori”. Sastojao se od predavanja i radionica o važnim pitanjima u vezi fundamentalizama, njihovih ciljeva i metoda, kao i odgovorima na fundamentalističke pretnje, tendencije i pokrete, kao i feminističkim alternativama.
b) Seminari: od juna 2006. do novembra 2007. šest regionalnih seminara u celoj Srbiji o ovoj temi.

Konferencije - međunarodne i regionalne: u kojima je, pored navedenih, učestovala u osmišljavanju, predavanjima, koordinaciji i realizaciji (uži izbor):
- 2002: Civilno društvo –ženski aktivizam –stvaranje mira, Beograd
- 2002. Globalizujmo feminizam i antimilitarizam, Beograd
- 2003. Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje', Niš
- 2003. Globalizacija solidarnosti i socijalne pravdestvaramo mir nudeći alternative Beograd
- 2003. Globalizujmo feminizam i antimilitarizam, Beograd
- 2004. Društvo bez vojnika: militarizam i alternative, Beograd
- 2004. Drugačija moć je moguća, Leskovac
- 2004. Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje', Beograd
- 2004. Preteći znaci verskog fundamentalizma, konzervativizma i retrogradnih tendencija na prostoru bivše Jugoslavije, Novi Sad

- 2004. Globalizacija konzervativizma, fundamentalizma i alternative Beograd
- 2005. Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje, Beograd
- 2005. Mir, ženska prava i solidarnost, Novi Pazar
- 2005. Žene, mir, bezbednost, Beograd
- 2006. Žene, mir, bezbednost - Rezolucija 1325, Struga (Makedonija)
- 2007. Bezbednost i ženski aktivizam, Totovo selo, Vojvodina
- 2007. Ženskom solidarnošću do pravednog mira, Struga (Makedonija), itd.
- 2007.‘Žene Bosne i Hercegovine u tranziciji socijalnih konflikata’,Staša Zajović, zajedno sa Sonjom Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, održale su niz radionica i predavanja o civilnom društvu, tranzicionoj pravdi, bezbednosti sa naglaskom na rodni aspekt bezbednosti.

Bibliografija

Žene za mir: zbornik (ur. sa), Žene u crnom, Beograd, 1993.
Žene za mir: zbornik (ur.), Žene u crnom, Beograd, 1994.
Žene za mir: zbornik (ur.), Žene u crnom, Beograd, 1995.
Žene za mir: zbornik (ur.), Žene u crnom, Beograd, 1996.
Žene za mir: zbornik (ur.), Žene u crnom, Beograd, 1997.
Žene za mir: zbornik (ur.sa), Žene u crnom, Beograd, 1998.
Žene za mir: zbornik (ur.), Žene u crnom, Beograd, 1999.
Žene za mir: zbornik (ur.), Žene u crnom, Beograd, 2001.
Žene za mir: zbornik (ur.), Žene u crnom, Beograd, 2002.
Žene za mir: zbornik (ur.), Žene u crnom, Beograd, 2004.
Žene za mir: zbornik (ur.sa), Žene u crnom, Beograd, 2007.

Izdanja na engleskom:
Women for Peace: antology (ed. with), Women in Black, Belgrade, 1993.
Women for Peace, antology (ed.), Women in Black, Belgrade, 1994.
Women for Peace, antology (ed.), Women in Black, Belgrade, 1995.
Women for Peace, antology (ed.), Women in Black, Belgrade, 1996.
Women for Peace, antology (ed.), Women in Black, Belgrade, 1997.
Women for Peace, antology (ed. with), Women in Black, Belgrade, 1998.
Women for Peace, antology (ed.), Women in Black, Belgrade, 1999.
Women for Peace, antology (ed.), Women in Black, Belgrade, 2001.
Women for Peace, antology (ed.), Women in Black, Belgrade, 2002.
Women for Peace, antology (ed.), Women in Black, Belgrade, 2004.
Women for Peace, antology (ed. with), Women in Black, Belgrade, 2007.
Mujeres por la paz, antologia Mujeres de negro, Belgrado, 1994.
Mujeres por la paz, antologia (ed.), Mujeres de negro, Belgrado, 1995.
Mujeres por la paz, antologia (ed.), Mujeres de negro, Belgrado, 1996.
Mujeres por la paz, antologia (ed. con), Mujeres de negro del Estado Español, Sevilla, 2002.
Donne per la pace, (ed.), Donne in nero, Belgrado, 1993.
Donne per la pace, (ed.), Donne in nero, Belgrado, 1997.
Sjećam se...”, (ur. sa), Žene u crnom, Beograd 1995. i reprint 1996., 148 str., i na italijanskom, engleskom i španskom
Dezerteri rata u bivšoj Jugoslaviji, zbornik (ur. sa), Žene u crnom, Beograd, 1995, 50 str.; i na italijanskom, engleskom, španskom.
Prigovor, časopis za antimilitarizam i prigovor savesti (ur. sa), Žene u crnom, Beograd, devet brojeva, od 1996. do 2002. godine.
Časopisi Žene protiv rata (ur. sa): tri broja (1994. i 1995.) na srpskom, engleskom, italijanskom i španskom.
Fotomonografija „Žene u crnom” (ur. sa), Žene u crnom, Beograd, 2002, 89 str.
Želimo da sanjamo - želimo da se igramo (ur. sa), Žene u crnom, Beograd, 2002, 98 str.; prevod priručnika za neseksističko i mirovno obrazovanje
Globalizacija: problemi, dileme, odgovori, zbornik, (ur.), Žene u crnom, Beograd, 2003, 180 str.
Žene, zdravlje, razoružanje, zbornik, (ur.), Žene u crnom, Beograd, 2003, 162 str.
Drugačija moć je moguća, zbornik, (ur.sa.), Žene u crnom, Beograd, 2004. 78 str.
Žene - mir - bezbednost, zbornik, (ur.), Žene u crnom, Beograd, 2005, 186 str.
Suočavanje sa prošlošću: feministički pristup, zbornik, (ur. sa.), Žene u crnom, Beograd, 2005, 232 str.
Preteći znaci fundamentalizma: feministički odgovori, (ur.), zbornik, Žene u crnom, Beograd, 2006, 244 str.
Mirovni aktivizam u religijama, (ur. sa.)zbornik, Žene u crnom, Beograd, 2007, 66 str.
Trešnjevac: sećanje na antiratni otpor – pamćenje kao građanska odgovornost/mađarski naslov, Žene u crnom, Beograd, 2007, 60 str,
Oromheyyes, 1992 máyusa- 2007 màyusa, Megemlèkezès a haborúellenes llenállásrol – Emlézés, mint polgári felelöség, Žene u crnom, Beograd, 2007.
Zajović, Staša, Uvek neposlušne, Žene u crnom, Beograd 2006.
Zajović, Staša, Always disobedient, Žene u crnom, Beograd, 2007, 80 str.
Zajović, Staša, Tranziciona pravda –feministički pristup, Žene u crnom, Beograd, 2007,
- Zajović, Staša, Always disobedient, Žene u crnom, Beograd, 2007, 80 str.
Zajović, Staša, Tranziciona pravda –feministički pristup, Žene u crnom, Beograd, 2007, 100 str.
Zajović, Staša, Transitional justice – feminist approach, Women in Black, Belgrade, 2007. strana, 103.
Fundamentalizmi danas – feministički i demokratski odgovori,(ur.sa.) Žene u crnom Beograd i Žena i društvo, Sarajevo
Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti – Rezolucija 1325, (ur.), Žene u crnom, Beograd, 2007. str.96.
Ženske mirovne agende, (ur.sa.), Žene u crnom, Beograd (od 1993. do 2008. godine)
Sekularizam i žene (ur.sa.), Žene u crnom, Beograd, 2007.

Autorka brojnih eseja, članaka, priloga, itd. u lokalnim, regionalnim i međunarodnim medijima, časopisima i publikacijama o sledećim temama: žene i politika, reproduktivna prava-rat–nacionalizam-militarizam; ženski otpor ratu, antimilitarizam, itd.

Članci (uži izbor):
-"Serbia 'Motherhod for the Fatherland' ", Women's Health Journal, 2/1992.
-"Militarismo y mujeres en Serbia", En pie de paz, 27/1992.
-"Discurso patriarcal y militarismo", En pie de paz, 27/1992.
-"Selbstbestimmung der Nation auf Kosten der Frauen", Der Stein bluht, mart 1992 (ital. Prevod "Che significa lealta' alla patria?", Noi donne, jun 1992, srp. prevod "Vestalke novih hramova", Republika, 10/1993).
-"La guerra de Yugoslavia empezo antes", El pais, maj 1993.
-"About 'Cleansing' ", The Activist (Toronto), 9/1993.
-"Women and Ethnic Cleansing", WAF, 5/1994.
-"The Abuse of Victims", Peace News, 2/1994.
-"La natalidad, el nacionalismo y la guerra", El pais, mart 1995.
-"Las mujeres, objeto de abuso", Mundo diario, jun 1995.
-"Kriegsfűhrung niederiger Intensität. Der Krieg gegen Deserteure und KriegsgegnerInnen in Serbien", Graswurzel Revolution, 206/1996.
-"Actividades de mujeres contra la mobilizacion forzada", En pie de paz, 42/1997.
-"A la sombra de los grandes eventos", Mambru', 59/1999-«El derecho a la reproduction», Mambru', 60/1999.
-"From Care about Others towards Antimilitarism", Women for Peace, 2001.
-"Rađanje i rat", Žene za mir, 2002.
-"Devet godina Žena u crnom: Etički principi naše mirovne ženske politike", Žene za mir, 2002.
- "El pais de las movilizaciones... Apatia y magia, cantar y disparar, Mujeres en Negro del Estado Español, Pinelo Talleres Gráfico, Sevilla, 2002.
- Verski fundamentalizmi i represija nad reproduktivnim i seksualnim pravima, Žene, zdravlje, razoružanje, zbornik, Žene u crnom, Beograd, 2003
- "Feministički pristup demografskoj politici", Žene, zdravlje, razoružanje, zbornik, Žene u crnom, Beograd, 2003
- "Le guerre cominciano a primavera", in: Le guerre cominciano a primavera - Soggetti e genere nel conflitto jugoslavo, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003.
- Žene u crnom: rat, feminizam, antimilitarizam, Žene za mir, 2004.
- "Religious Fundamentalisms and The Reppression of Reproductive and Sexual Rights" in: Warning Signs of Fundamentalisms, Women Living Under Muslim Laws, London, 2004.
- Nacionalizam i militarizam posle rata, Žene za mir, 2004.
- Sexism, Nationalism and Militarisms Always Go Together, Gender, Nation, Identity, Women i Black, 2005.
- Religious Fundamentalisms and The Reppression of Reproductive and Sexual Rights, Gender, Nation, Identity, Women i Black, 2005.
-«Fundamentalizam i rodni poredak', zbornik Preteći znaci fundamentalizama– feministički odgovori, Žene u crnom, 2006.
- 'O miru i bezbednosti sa feminističko-pacifističkog stanovišta', zbornik Žene, mir, bezbednost, Žene u crnom, 2006.
- «Dis/continuity od Reppression Towards Women in Black, Women For Peace, 2007.
- Patriotism Is the Last Refuge of a Scoundrel», Women For Peace, 2007. Peace an Žene za mir, 2007.
-«Fundamentalizam i rodni poredak', zbornik Preteći znaci fundamentalizama– feministički odgovori, Žene u crnom, 2006.
- 'O miru i bezbednosti sa feminističko-pacifističkog stanovišta', zbornik Žene, mir, bezbednost, Žene u crnom, 2006.
- «Dis/continuity od Reppression Towards Women in Black, Women For Peace, 2007.
- Patriotism Is the Last Refuge of a Scoundrel», Women For Peace, 2007.
- Peace an Žene za mir, 2007.
- 'O miru i bezbednosti sa feminističko-pacifističkog stanovišta', zbornik Žene, mir, bezbednost, Žene u crnom, 2006.
- «Dis/continuity od Reppression Towards Women in Black, Women For Peace, 2007.
- Patriotism Is the Last Refuge of a Scoundrel», Women For Peace, 2007.

Učešće na međunarodnim konferencijama (izbor):

- Alternativni forumi OUN: Beč 1993. godine, Kairo 1994. godine
- War Resisters International/Međunarodna internacionala protivnika/ca rata:
Women overcoming Violence (Bangok, 1992. godine),
Trienale WRI, Porto Alegre (Brazil), 1994. godine,
Indija 2001 godine.
- International Women's Health Meeting: Manila 1990. godine, Rio de Janeiro 1997. godine i Toronto 2002. godine
- Permanentni tribunal naroda (Barselona 1995. godine)
- Evropski kongres mira (Oldenburg 1996. godine)
- Evropski parlament, konferencija Doprinos žena stabilnosti u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, 2000. godine
- UNIFEM (Njujork 2001. godine i Helsinki 2002. godine)
- 2003. 24. septembra – Predavanje "Ne u moje ime" u Haškom Tribunalu, Holandija.
- 2004: Žene u konfliktnim situacijama, Granada, Španija
- 2004: Ženski pokret i donatorska politika, Amsterdam, Holandija
- 2004: Forum nevladinih organizacija Pekin+10, Ženeva, Švajcarska
- 2004: Regionalni pripremni sastanak o implemntaciji Pekinške platforme (Peking+10), UN, Ženeva, Švajcarska
- 2005: 22. – 27. april. predavanja i tribine u Padovi, Skio, Verona, Udine (Italija)
- 2005: 18. -21. maj – “Medijacija žena– praksa mira”, Barselona/Spanija“ učešće na medjunarorodnoj konferenciji u organizaciji Vlade i Instituta za žene, Katalonije/Cataluña
- 2005: Trinaestaesta konferencija Medjunarodne mreže u crnom- odrzanoj u Jerusalimu, u organizaciji Zena u crnom, Izrael/Palestina
- 2005: ‘Peking-10 posle’- u Berlinu u organizaciji Saveznog ministrastva za porodicu Nemačke (Federal Ministry for Families).
- 2005: ‘Religija, fasizam i antifasizam’- okrugli sto odrzan u Zagrebu, u organizaciji ToD (Transition to Democracy/Udruga za istrazivanje tranzicije k demokraciji).
- 2006. Beč: ženski samit o održivom miru u Jugoistočnoj Evropi
- 2006. Struga (Makedonija), Konferencija Žene, mir, bezbednost
- 2006. San Sebastijan, Španija: međunarodna konferencija Žene stvaraju mir u organizaciji Instituta za žene pri vladi Baskije (Emakunde-Instituto vasco de la Mujer);
- 2006. Vitoria, Španija: audijencija za aktivistkinje Ženske mirovne koalicije (Mreže žena Kosova i Mreža Žena u crnom Srbije) u Parlamentu Baskije;.
2006. Barselona, Španija, predavanje o mirovnoj politici, etičkim principima, Žena u crnom na Univerzitetu Barselone (Universidad de Barcelona) pred Istraživačkom grupom za mir, kao i za studente/kinje.
- 2006.Barselona, Španija, Međunarodna konferencija 'O mirovnom aktivizmu u kriznim područjima i o ranzicionoj pravdi’, itd. u organizaciji fundacije 'Pau e solidaritat' (Mir i solidarnost) i Univerziteta iz Barselone.
- 2007: Ka feminističkoj politici bezbednosti (Towards a Feministic Security Policy) međunarodni seminar u organizaciji švedske fondacije Kvinna till Kvinna, u Stokholmu, 14. i 15. marta 2007.
- 2007: Regionalni ženski lobi za mir, bezbednost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi, Beč, Austrija
- 2007: Ženskom solidarnošću do pravdenog mira, Konferencija Ženske mirovne koalicije, Struga, Makedonija
- 2007: Četrnaesta konferencija Međunarodne Mreže Žena u crnom, Valensija, Španija,itd.

Učešće u brojnim međunarodnim telima: članica
Savetodavnog grupe UNIFEM-a (agencije OUN-a za žene), članica
Izvršnog saveta Globalne mreže za reproduktivna prava (sa sedištem u Amsterdamu)

Nagrade/priznanja

Evo nekih od njih:
Milenijumska nagrada za mir: u ime Međunarodne mreže Žena u crnom, nagrada je uručena Ženama u crnom iz Beograda 8. marta 2001. u Palati UN u Njujorku i nagradu sam primila u ime Žena u crnom.
Počasna građanka Tutina/Sandžak, 2004, dodelila opština Tutin za 'otpor ratu, širenje duha tolerancije, pomoć žrtvama rata'.
Počasna građanka Granade, 2004. dodelio grad u znak priznanja za 'etičke vrednosti i neprestani napor u građenju prostora za miroljubivu razmenu među građankama i građanima svih enitčkih pripadnosti u rešavaju sukoba'
Nominacija ‘1000 žena za Nobelovu nagradu za mir’ – 2005. godine
Nominacija za ličnost godine lista Danas 2005: krajem 2005. godine, u godišnjoj tradicionalnoj anketi uglednog lista ‘Danas, 100 javnih ličnosti bira ljude i događaje koji su obeležili godinu, nominovana je od strane Zorane Šijacki, direktorke Zavoda za ravnopravnost polova Vojvodine,. koja je u svom obrazloženju za ličnost godine: ’Stasa Zajovic, koordinatorka nevladine organizacije, svojim dugogodišnjim zalaganjem za mir, socijalnu pravdu i ženska ljudska prava, pokrenula je i organizovala jednu od najvažnijih inicijativa u Srbiji danas: inicijative za poštovanje Rezolucije 1325, inicijative solidarnosti sa gej i lezbejskim ljudskih pravima, za poštovanje reproduktivnih prava. Svojim izvornim feminističkim aktivizmom, Staša Zajović je primer svim ženama u Srbiji’.
Nominacija za ličnost godine lista Danas 2007: krajem 2007., u gore pomenutoj godišnjoj anketi lista Danas, nominovana je od strane Dijane Milošević, rediteljke DAH teatra iz Beograda sa sledećim obrazloženjem: ‘Staša Zajović i Žene u crnom, zbog neumornog i hrabrog rada na uspostavljanju civilnog društva, kreiranju veze između ljudi svih nacionalnosti i prava na različitost a protiv nacionalizma, nasilja, mizoginije, homofobije, ksenofobije’.
Takođe je u ime Žena u crnom iz Beograda primila sam i druga priznanja za ljudska prava i mir.

Štampa   El. pošta