Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Ženska mirovna grupa feminističko-antimilitarističke orijentacije

od početka svog rada (9. oktobar 1991. godine)

ČINI VIDLJIVIM NENASILNI OTPOR - militarizmu, ratu, seksizmu, nacionalizmu – ukratko, svim vidovima nasilja i diskriminacije nad ženama i svim drugačijima i različitima u etničkom, verskom, kulturnom, seksualnom i ideološkom pogledu – do sada smo organizovale preko 1500 mirovnih akcija na ulici (protesta, performansa, kampanja...);

STVARA MREŽE ŽENSKE SOLIDARNOSTI, MIROVNE KOALICIJE I SAVEZE - protiv svih patrijarhalnih politika kontrole nad ženama, svih vidova etničke homogenizacije, izvan svih državnih, etničkih granica i podela, u cilju prevencije sukoba, rešavanja sukoba putem dijaloga a pre svega podsticanjem aktivnog učešća žena u izgradnji mira, u mirovnim procesima, demilitarizaciji - pokrenule smo Međunarodna mreža žena u crnom, organizovale deset skupova te mreže; pokrenule smo Žensku mirovnu mrežu - Mrežu žena u crnom u Srbiji; aktivne smo članice brojnih međunarodnih mirovnih mreža; za takav rad dobile smo brojna međunarodna priznanja (među ostalima i prvu milenijumsku nagradu za mir UNIFEM-a, specijalizovane agencije UN-a), a više puta smo bile nominovane za Nobelovu nagradu za mir;

PERMANENTNO ZAHTEVA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU - odgovornost za rat i ratne zločine, kako izručivanje svih osumnjičenih za ratne zločine Haškom tribunalu, tako i moralnu i političku kolektivnu odgovornost i to putem uličnih akcija, apela, peticija, kampanjama, prisustvom komemoracijama, seminarima, konferencijama;

STVARA ŽENSKU ALTERNATIVNU ISTORIJU/UPISIVANJEM DRUGIH I RAZLIČITIH U ISTORIJU - putem obimnog izdavačkog rada (deset knjiga u ediciji „Žena za mir“, mnoštvo monografija, mirovnih agendi, kalendara, hrestomatije, ukupno preko pedeset naslova);

ORGANIZUJE PERMANENTNU MIROVNU EDUKACIJU - putem seminara, radionica, treninga o feminizmu, pacifizmu/antimilitarizmu, nenasilju, interetničkoj/interkulturnoj solidarnosti, reproduktivnim pravima, alterglobalizaciji - dosada smo održale više desetina međunarodnih konferencija, mnoštvo seminara, na stotine radionica, itd;

ZAHTEVA DEMILITARIZACIJU I RAZORUŽANJE - putem potpunog priznavanja svih vidova prigovora savesti mirovnom edukacijom, kampanjama, akcijama građanske neposlušnosti, itd.


Štampa   El. pošta